naar mijn gemeente

SportDrenthe
 

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Reacties van politieke partijen op onderstaande stellingen.

Participatie

Sport heeft de kracht om mensen te bereiken, maar ook te verbinden. Denk hierbij aan kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen in een armoedesituatie, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, mensen die onze cultuur nog niet zo goed kennen en derhalve nog onvoldoende (kunnen) participeren in onze maatschappij.

Stelling:
Onze partij wil dat de gemeente meer financiering vanuit het sociale domein voor sport- en beweegactiviteiten gaat benutten om alle mensen te laten meedoen.

Combinatie Gemeentebelangen
GroenLinks
CDA
PvdA: De PvdA maakt zich sterk voor kwetsbare groepen. Zij moeten allemaal mee kunnen doen. Bewegen is goed voor het welbevinden en de gezondheid van de mens. Daarom moeten mensen gestimuleerd worden om te gaan bewegen. Iedereen moet op zijn of haar eigen niveau mee kunnen doen aan sport- of beweegactiviteiten. Geld mag niet de reden zijn om niet mee te kunnen doen. Hiervoor zijn regelingen beschikbaar zoals Jeugdsportfonds e.d.
VVD
D66: Voor D66 is sport en bewegen de hoeksteen van het preventiebeleid. Net als gezond eten zijn sport en bewegen voor jong en oud cruciaal voor een gezond en vitaal leven. Op dit moment zijn er nog (te) veel kinderen die niet sporten of onvoldoende bewegen. Wij geloven dat kinderen, die het plezier van sporten hebben ontdekt, op latere leeftijd die gezonde leefstijl vasthouden. Daarom wil D66 dat alle kinderen van jongs af aan de kans krijgen om te sporten. Hiervoor willen wij het mogelijk maken dat kinderen van de groepen 4 en 5 gratis kunnen sporten via een lidmaatschap van een sportvereniging naar keuze op kosten van de gemeente.
NCPN
SP

Gezondheid

Sporten is gezond. De waarde van sport en gezond bewegen voor de preventieve volksgezondheid wordt steeds evidenter. De investeringen in de gezondheid van de burger verdienen zich terug door een betere kwaliteit van leven en minder kosten voor de maatschappij en de gezondheidszorg.

Stelling:
De gezondheid van de  burger mag niet de dupe worden van een gemeente die niet wil investeren in gezondheidspreventie, ook al komen de financiële baten van de gemeentelijke investering bij de zorgverzekeraars terecht.

Combinatie Gemeentebelangen
GroenLinks
CDA
PvdA: In ons verkiezingsprogramma, onder het motto "Jij doet er toe!" staat de mens centraal. Het financiële aspect is daaraan ondergeschikt. We vinden dat we moeten blijven investeren in gezondheidspreventie.
VVD
D66: Deze cryptische omschrijving maakt de werkelijke vraag niet echt duidelijk. Om welke reden dan ook mag de gezondheid van de burger niet de dupe worden van gemeentelijke financiële beperkingen.
NCPN
SP

Leefbaarheid

Sport heeft veel te bieden daar waar het gaat om verbetering van de leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen. Aantrekkelijke sportactiviteiten in wijken, buurten en dorpskernen, waarbij inwoners worden betrokken bij de organisatie, vergroten de kans op een betere sociale cohesie. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het groeiende sociale isolement, extremisme en onverdraagzaamheid, vandalisme en een gevoel van onveiligheid. Iedereen heeft immers recht op veiligheid.

Stelling:
Onze gemeente investeert onvoldoende in voorzieningen voor sport en bewegen in alle wijke
n, buurten en dorpskernen, en benut zo niet optimaal de mogelijkheden die sport biedt voor meer sociale cohesie en leefbaarheid.

Combinatie Gemeentebelangen
GroenLinks
CDA
PvdA: Aa en Hunze heeft in dat opzicht de voorzieningen behoorlijk op peil. Belangrijk is daarbij wel dat de gemeente oog houdt voor maatschappelijke ontwikkelingen en blijvend investeert in daarop toegesneden voorzieningen voor sport en bewegen. Hierbij aandacht voor alle doelgroepen maar specifiek voor jeugd, gehandicapten en ouderen. Ook moeten er veilige fietsroutes en wandelroutes beschikbaar zijn. Dit vraagt om goed onderhoud en soms andere inrichting van de openbare weg.
VVD
D66: D66 gaat uit van positieve gezondheid, wat meer is dan gezond zijn. Positieve gezondheid gaat om het vermogen om mee te doen, ook als je sociale, fysieke of emotionele uitdagingen hebt. Actief zijn, meedoen en het hebben van sociale contacten zien wij als onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid. Een gezonde gemeente is voor D66 een gemeente die uitnodigt tot bewegen en waarin het leuk is om te sporten en actief te zijn. Aa en Hunze voldoet hier wel aan!
NCPN
SP

Economie

Drenthe is een provincie die zich uitstekend leent voor sportieve recreatie; toerisme in de buitenruimte. Naast het ‘gewone’ sporten, is het ook mogelijk om op een andere wijze deel te nemen aan sportieve en/of recreatieve activiteiten.

Stelling:
Onze gemeente heeft voldoende goede sportevenementen en ook vele sportieve- en recreatieve arrangementen om te genieten van haar omgeving en die daarmee ook een positieve bijdrage leveren aan de economie in de gemeente.

Combinatie Gemeentebelangen
GroenLinks
CDA
PvdA: Wij onderschrijven de stelling. Wij prijzen ons gelukkig dat onze recreatieve infrastructuur daarvoor bij uitstek geschikt is. Dat is een belangrijke randvoorwaarde. Veel recreatieve routes en veel natuurgebieden en veel verblijfsaccommodaties, die uitnodigend zijn om sportieve en recreatieve arrangementen te ontwikkelen. Bij voorbeeld mountainbiken en andere duursport evenementen. Tegelijkertijd betekent dat promotie en stimuleren van de economie van onze gemeente.
VVD
D66: Klopt!
NCPN
SP

Maatschappelijk betrokken sportclubs

Het is zeer belangrijk om te investeren in goede trainers en begeleiders bij sportclubs. Hierdoor kan men sporten onder begeleiding van gekwalificeerd kader dat garant staat voor een kwalitatief goede en verantwoorde sportbeoefening. Betere pedagogische begeleiding van de jeugd zorgt voor minder sportblessures en leukere sportlessen, en bevordert zo een leven lang sporten. Goed kader vormt de jeugd, ook als het gaat om het bijbrengen van normen en waarden.

Stelling:
Onze gemeente moet de maatschappelijke oriëntatie en ondernemendheid van sportverenigingen stimuleren door extra middelen vrij te maken voor ontwikkeling van het kader bij sportverenigingen.

Combinatie Gemeentebelangen
GroenLinks
CDA
PvdA: De sportcombi-functionarissen, die we al een aantal jaren kennen in Aa en Hunze, vervullen voor veel verenigingen en organisaties in en buiten de sport een brugfunctie. Zij verbinden activiteiten op het vlak van bewegen en sport voor alle leeftijden. Daarmee wordt tegelijkertijd de maatschappelijke oriëntatie en ondernemendheid van sportverenigingen gestimuleerd. Wij vinden dat deze inzet de komende jaren op zijn minst op het huidige peil moet blijven.
VVD
D66: Binnen de gemeente is een sportcoach actief die hier goed in meedenkt en meedoet. Verdere uitbouwing van het kader bij de sportverenigingen is een verantwoordelijkheid van die verenigingen zelf en niet van de overheid. Elke vereniging bepaalt zelf hoe hoog zij de sportieve lat legt en wat past binnen de structuur van de club.
NCPN
SP

Presteren

Voor sommige sportclubs is meedoen aan de top belangrijk. Als we een samenleving willen die niet voor de zesjes cultuur gaat, maar ook haar talent wil ontplooien, dan moet men dat breed in de hele samenleving omarmen. Met het ontplooien van sporttalent creëren we aansprekende rolmodellen  die laten zien wat kan worden bereikt door veel te investeren in het ontwikkelen van talent.

Stelling:
Gemeenten moeten investeren in de ontwikkeling van talenten, in en buiten de sport, om alle jongeren te stimuleren ook te investeren in de ontwikkeling van hun talenten.

Combinatie Gemeentebelangen
GroenLinks
CDA
PvdA: Om in termen van ons verkiezingsprogramma "Jij doet er toe!" te spreken, doen de talenten van iedereen er bij ons toe. Vanuit onze sociaal democratische levensovertuiging willen we iedereen gelijke kansen bieden om zich te kunnen ontwikkelen. Dat staat bij ons voorop. Tegelijkertijd willen wij ook in onze gemeente ruimte blijven bieden voor de verdere ontplooiing van sporttalent naar het bedrijven van topsport. We realiseren ons terdege dat topsporters vaak de beste ambassadeurs voor de sport zijn en daarmee voor velen de deelname aan sport stimuleren.
VVD
D66: Binnen de gemeente is een sportcoach actief die hier goed in meedenkt en meedoet. Verdere uitbouwing van het kader bij de sportverenigingen is een verantwoordelijkheid van die verenigingen zelf en niet van de overheid. Elke vereniging bepaalt zelf hoe hoog zij de sportieve lat legt en wat past binnen de structuur van de club en hoe ze wil investeren in talenten.
NCPN
SP

Duurzaamheid

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius, met het streven naar een maximale temperatuurstijging van anderhalve graad Celsius. Dat vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dicht bij nul in het jaar 2050. De transitie naar een CO2-arme energievoorziening vergt een grote inspanning van burgers, bedrijven en overheden, inclusief gemeenten. Het verduurzamen van sportaccommodaties draagt daaraan bij. Daarnaast is een lagere energierekening voor sportverenigingen mooi meegenomen.

Stelling:
Onze gemeente moet het helpen van sportverenigingen bij het verduurzamen van hun  sportaccommodaties stimuleren en faciliteren.

Combinatie Gemeentebelangen
GroenLinks
CDA
PvdA: Binnen de totale duurzaamheidsopgave van de gemeente mag verduurzaming van de sport niet ontbreken. Net als in de afgelopen jaren blijven wij daar op inzetten: bevorderen van sport en bewegen en verduurzaming in de sport gaat voor ons hand in hand. Het stimuleren en faciliteren van zonnepanelen op sportaccommodaties is daarbij een voorbeeld. Een lagere energierekening betekent lagere contributies en een lagere drempel om te sporten.
VVD
D66: Dit gebeurt al door middel van zonnepaneelsubsidies, etc.
NCPN
SP

Wat partijen verder nog kwijt willen
PvdA: In ons verkiezingsprogramma "Jij doet er toe!" hebben wij er bewust voor gekozen om de sport niet afzonderlijk te benoemen. Voor ons is de sport zo onlosmakelijk verbonden aan de wijze van leven dat wij in al onze thema’s sport hebben geïntegreerd in de wijze waarop wij de inwoners vanuit ons sociaal democratisch gedachtengoed vooruit willen blijven helpen in een gezonde en vooral prachtige leefomgeving van onze gemeente Aa en Hunze.
 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018,
een sportieve keus!