naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport in verkiezingsprogramma's

CDA

Zorg voor de Jeugd
Onze maatschappij legt de lat voor kinderen en jongeren hoog en dat niet voor iedereen haalbaar.

Dit betekent dat het CDA bij preventie denkt aan stevige buurtnetwerken, brede toegang tot sport, muziek en andere buitenschoolse activiteiten, ondersteuning voor jonge ouders bij opvoedingsvragen en problemen bij scheiding, jongerencoach voor jongeren die een steun in de rug zoeken.

10. Jongeren hebben een stem en kunnen meedenken over de toekomst van onze gemeente
De jongeren moeten gelijke toegang hebben tot voorzieningen ongeacht hun achtergrond. Muziek, Sport, Leuke kleding, een goede Laptop en betaalbaar openbaar vervoer moeten voor iedereen bereikbaar zijn.
Jongeren hechten aan de leefbaarheid in Aa en Hunze en vinden dan met name het behoud van de sportverenigingen en muziekverenigingen belangrijk. Ook op jongeren gerichte culturele activiteiten moeten worden aangeboden.

D66
Geen paragrafen over sport

Gemeentebelangen
10. Kunst, Cultuur en Sport
Kunst- en cultuuruitingen van en door eigen inwoners hebben wat ons betreft een belangrijke plaats in het subsidiebeleid. Hierbij denken wij aan de diverse toneel-, muziek- en zangverenigingen.

10.1 Creëer plek voor hobby of sport
Verenigingen verdienen een gezamenlijke plek, passend bij deze tijd. Is deze er niet, terwijl de behoefte daar wel is, dan moeten we er alles aan doen om te kijken wat er mogelijk is. Een cultureel podium in Gieten voor alle verenigingen is hier een voorbeeld van. De exploitatie moet wel door het dorp zelf gedragen worden (zie ook ‘dorpshuizen’).

10.2 Investeer in energiebesparing bij sportaccommodaties
Ook het in stand houden van sportaccommodaties en zwembaden is van groot belang. Door hier breder gebruik van te maken, energie te besparen en energieopwekking te regelen als dit er nog niet is, kunnen kosten worden gedrukt. Dit komt ten goede aan de verenigingen en dus aan onze inwoners.

10.3 Koester cultuur- en sportevenementen
Cultuur- en sportevenementen zoals Festival der Aa, het Bluesfestival Grolloo en bijvoorbeeld de Superprestige in Gieten zijn evenementen die Aa en Hunze op de kaart zetten. Wij koesteren dit. Daarom is het voor ons logisch dat de gemeente hier een bijdrage aan levert.

10.4 Stimuleer sport en beweging
Het stimuleren van jeugd en ook zeker onze ouderen om deel te nemen aan sport en/of bewegen ondersteunen wij zeer. We hebben in onze gemeente een gevarieerd aanbod van diverse sportverengingen, dankzij vele diverse vrijwilligers. Ook deze verenigingen zorgen voor een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze dorpen.

GroenLinks
SPORT EN BEWEGEN
Sport en bewegen zijn gezond voor jong en oud. Daarnaast hebben sportverenigingen in veel dorpen een belangrijke sociale functie. GroenLinks wil de sportverenigingen daarom blijven ondersteunen en samen met de verenigingen meer mensen in beweging krijgen, ook ouderen en mensen met een handicap. Sport kan meer ingezet worden om ouderen langer gezond en zelfredzaam te houden. Binnen het sociale domein moet sport een grotere rol gaan vervullen. De nu aanwezige zwembaden in de gemeente moeten open blijven. Nagegaan moet worden of er in de dorpen bewegingstuinen voor kinderen en ouderen gerealiseerd kunnen worden.

PvdA
Onderwijs, Cultuur en Sport

Sport
(Veel) bewegen is van groot belang voor de gezondheid en kan op heel verschillende gebieden mogelijk worden gemaakt en gestimuleerd. De inrichting van de openbare ruimte en het verkeer kan daaraan bijdragen, zo ook de sport. Sport is een passie en nog heel veel meer. Elke week staan de vele vrijwilligers van verenigingen voor dag en dauw op om het beoefenen van hun sport mogelijk te maken. Daarmee leveren ze een onmisbare bijdrage aan het vitaal en krachtig houden van onze lokale samenleving. Wie sport en lid is van een club is vaak gezonder en heeft een breder sociaal netwerk dan iemand die dat niet is. We koesteren onze vrijwilligers en verenigingen dus en zien sport als een publieke voorziening.

Onze keuzes:
+ verenigingen verzorgen een belangrijk deel van het sport- en beweegaanbod in de dorpen. Hiervoor zijn vitale en toekomstbestendige verenigingen nodig. Door buurtsportcoaches en (landelijke)stimuleringsregelingen gericht in te zetten worden de vrijwilligers en verenigingen versterkt, de sport verbonden met onderwijs en welzijn.
+ sporten is leuk, gezond en vergroot de sociale samenhang. Daarom stimuleren we onze jeugd om lid te worden van een vereniging en bieden we ouders met een smalle beurs vanuit het Jeugdfonds financiële ondersteuning, zodat alle kinderen kunnen meedoen.
+ goede sportvoorzieningen zijn noodzakelijk. We helpen verenigingen bij het verduurzamen van hun accommodaties met leningen. Bij aanleg of renovatie van accommodaties en velden 
kiezen we voor materialen met een lage milieubelasting.
+ een veilig sportklimaat is essentieel om sportplezier en talentontwikkeling te stimuleren. We zetten in op het helpen van kader en trainers om uitwassen langs de zijlijn en binnen 
verenigingen aan te pakken. Meer sportplezier verhoogt immers ook de prestatie.
+ bij de inrichting en ontwikkeling van de openbare ruimte en verkeersmaatregelen houden we nadrukkelijk rekening met de mogelijkheden van bewegen.

VVD
Gezond sporten en bewegen.
Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. We  werken samen met scholen, sportverenigingen en maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten. Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Het 
volgende vinden we daarbij belangrijk: 
• Sportcombi’s kunnen helpen om sportverenigingen, scholen en kinderopvang nauw met elkaar te laten samen werken.
• Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We dragen daarom financieel bij aan het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen.
• Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere sportieve en culturele doeleinden.
• Sportevenementen zijn een manier om de gemeente Aa en Hunze op de kaart te zetten, te verbinden en mensen in beweging te krijgen. We staan open voor initiatieven van grotere
sportevenementen om deze te ondersteunen.
• Wij waarderen en ondersteunen onze vrijwilligers, die sporten veelal mogelijk maken.
• We blijven ‘Jongeren op gezond gewicht’ (JOGG) ondersteunen.
• Ook bij sport is geen ruimte voor discriminatie, homofobie, antisemitisme of racisme.
 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!