naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport in verkiezingsprogramma's

D66
Assen met kansen voor iedereen
Onderwijs
D66 Assen zet zich in voor een rijke schooldag op het kindcentrum, waar sport, cultuur en kunst integraal onderdeel zijn.

Concreet, wat wiI D66 Assen?
• Onderwijs en opvang in één gebouw: een verlengde schooldag met sport, kunst en cultuur Assen, een gezonde stad.

Sport en cultuur
Sport en bewegen is een middel voor een gezond en gelukkig leven. Sport verbindt, laat mensen meedoen in de samenleving en inspireert. In 2020 hebben sportaanbieders, verenigingen,  professionals en inwoners gewerkt aan het Asser Sportakkoord. D66 Assen heeft dit akkoord medeondertekend en zet actief in op het realiseren van de ambities.
Assen heeft een rijk verenigingsleven en goede voorzieningen. D66 Assen wil eerlijke, transparante en gelijkwaardige subsidies voor sportverenigingen en -accommodaties. D66 Assen zet in op duurzame sportaccommodaties en toegankelijke speel- en beweegplekken in de wijken, die goed gebruikt worden. D66 Assen wil dat de buurtsport- en cultuurcoaches actief zijn in alle wijken. Sport en cultuur draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van de inwoners. Goede verenigingsondersteuning en het creëren van samenwerkingsverbanden binnen sport, cultuur en zorg kunnen problemen voorkomen en oplossen in bijvoorbeeld de jeugdzorg.
Sport en bewegen moet een leven lang toegankelijk zijn voor iedereen. D66 Assen blijft daarom inzetten op Jeugdfonds Sport & Cultuur en wil aanhaken op het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Bij een sportstad horen (top-)sportevenementen. Topsport inspireert en stimuleert inwoners om te gaan sporten en bewegen. D66 Assen wil inzetten op behoud en uitbreiding van de sportevenementen.

Concreet, wat wil D66 Assen?
• Plaatsen van buurtwerker gezondheid in elke wijk, op weg naar een gezondere omgeving die we stimuleren met rookvrije speelplekken, watertappunten en gezondere aanbod op meer plekken, zoals sport-/bedrijfskantines en (sport)evenementen.
• Eerlijke, transparante subsidies voor sportverenigingen/sportaccommodaties.
• Structureel aandacht voor groen en gezondheid bij herverkaveling, transformatie en herontwikkeling.
• Een wijkgerichte aanpak met één vertrouwd aanspreekpunt voor de inwoners.
• (Sport)evenementen met een gezond voedselaanbod en gezonde sponsoring.
• Voldoende veilige speel-, sport- en beweegmogelijkheden in de wijken voor iedereen.
• Behouden inzet Jeugdfonds Sport & Cultuur én aanhaken bij Volwassenfonds Sport & Cultuur.
• Duurzame sport- en beweegaccommodaties met voldoende aandacht voor onderhoud en gebruik.
• Organiseren (Top)sportevenementen en behoud van huidige evenementen in Assen zoals Asserstadsloop, Jeugdtour en Mission Olympics.

SP
2. Voor gelijke kansen in Assen
2.10 We voeren een meedoenregeling voor volwassenen in. Iedereen moet kunnen meedoen aan bijvoorbeeld sport of cultuur.

3. Sterke wijken in Assen
3.2 In alle wijken komt er meer aandacht en een plek voor de jeugd. We streven naar in iedere wijk een ontmoetingsplek voor de jeugd, geld voor activiteiten, goede inspraak, speel en sportvoorzieningen en ondersteuning.

4. Een leefbaar Assen
Onze punten voor sport en cultuur en vrijwilligers
4.1 Wij vinden dat iedereen die dat wil moet kunnen sporten, naar het theater of het museum moet kunnen. Daarom willen we een minimaregeling voor volwassen en voldoende ruimte in 
de kindpakketten zodat zoveel mogelijk inwoners die dat willen dit ook kunnen.
4.2 Amateursportverenigingen en vrijwilligersorganisaties zoals scouting moeten actief en gelijkwaardig door de gemeente ondersteund worden, bv bij het gezamenlijk organiseren 
van trainingen, cursussen, collectieve inkoop van energie, subsidieregelingen etc.
4.3 Sport en cultuur moet inclusief zijn: toegankelijk en veilig voor iedereen.

GroenLinks

50plus
HOOFDSTUK 14 CULTUUR, SPORT & RECREATIE 
Onmisbaar in het leven

Kunst en Cultuur zijn van levensbelang voor een groeiende en levende stad. Haal je ze weg dan blijft er een stad over waarin geen ruimte is voor verrassingen, expressie en verwondering. Waar niemand zich kan uiten. Een stad waar graffiti nooit meer wordt dan vandalisme. Waar lopen nooit tot dansen leidt. Waar geen dichtregels op muren hangen, maar hamburgerreclames. Een stad zonder verrassingen is een stad waar niemand wil wonen en waar niemand op bezoek komt.

50PLUS zet in op
- Voortdurende vernieuwing van de kunst- en cultuuruitingen
- Actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten voor zowel de ontwikkeling van jonge mensen als voor die van volwassenen. Cultuur begint op school, maar de overheid kan ook zorgen voor programma’s voor mensen die aan hun tweede jeugd beginnen
- Stimuleren dat kunst- en cultuurinstellingen/gezelschappen meer voorstellingen/uitvoeringen overdag programmeren in verband met veiligheid ouderen
- Het belang om iets te zeggen over hoe ons land in het verleden functioneerde en hoe de bevolking destijds leefde, te vertellen. Het erfgoed maakt ons bewust van onze geschiedenis, het laat zien waar wij vandaan komen
- Ondersteunen van een lokale cultuurkaart en ziet graag een dergelijke voorziening voor ouderen én jongeren met een kleine beurs. Het lastminute kaartje is een goede mogelijkheid

De steeds grotere groep senioren biedt kansen voor de vrijetijdssector. Senioren zijn namelijk zeer actief in hun vrije tijd. Door de vergrijzing neemt op korte termijn het aantal (binnenlandse en buitenlandse) vakanties toe. De positieve effecten voor de lokale en regionale economie hangen vooral samen met de sterke toename van het aantal oudere huishoudens. Oudere huishoudens geven gemiddeld minder uit dan jongere huishoudens. De toename van het aantal senioren biedt een nieuw perspectief voor het draagvlak van bestaande winkel-, vrijetijds- en zorgvoorzieningen. Ondanks hun actieve bestaan, brengen senioren hun vrije tijd vooral door in en om het huis en in hun directe woonomgeving. En naarmate zij ouder worden, neemt hun actieradius af. Afhankelijk van het gedrag van aanbieders en het veranderend consumptiegedrag van senioren (denk aan het toenemend internetgebruik), kan in de komende tien, vijftien jaar het voorzieningenlandschap in de 
gemeente dan ook geleidelijk veranderen.

50PLUS zet in op
- Een stad die uitnodigt uit tot bewegen en sport
- Een stad die zorgt dat inwoners plezier in bewegen krijgen
- Een stad die sportambitie en –innovatie ademt
- Gemeentelijke sportvoorzieningen die betaalbaar zijn en van goede kwaliteit, zodat inwoners hier graag gebruik van maken
- Sportvoorzieningen die een visitekaartje zijn op het gebied van duurzaamheid
- Dat in alle wijken mensen overal naar wens kunnen sporten, spelen en bewegen
- Kleinschalige evenementen die naast topsportevenementen horen zodat zoveel mogelijk mensen gaan bewegen en de evenementen kunnen
- Topsport die ter ondersteuning is van de breedtesport

PvdA
Sport
Assen is een echte sportstad. Elke week weer staan vele vrijwilligers van verenigingen voor dag en dauw op om het beoefenen van hun sport in Assen mogelijk te maken. Daarmee leveren ze een
onmisbare bijdrage voor het vitaal en krachtig houden van onze lokale samenleving. We koesteren onze vrijwilligers en verenigingen en zien sport als een publieke voorziening.

Jong geleerd is oud gedaan. Vanuit scholen stimuleren we de mogelijkheid om kennis te maken met diverse takken van sport. Scholen en sportverenigingen staan we daarin bij door faciliteiten te bieden. We stimuleren ook 60+ sport. Het Asser Sport Akkoord neemt hierin de regie. Met de Asser Sportpas kan iedereen vrijwel elke tak van sport uitproberen.

Onze keuzes:
Sport
-Sport en bewegen is gezond voor iedereen. Daarom maken we het betaalbaar en toegankelijk voor al onze inwoners.
-We investeren in goede, mooie en duurzame sportvoorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen. We denken hierbij sportbreed. Ook nieuwe sporten stimuleren we.

VVD
Actieve wijk
Beweging is belangrijk om gezond te blijven en in Marsdijk heeft men dat goed door. Op een mooie dag zie je veel mensen uit Marsdijk gezond in beweging. Achilles 1894, de 4 mijl van Assen en de Marsdijkhal als een thuis voor vele sportverenigingen, om maar wat voorbeelden te geven. Maar we moeten individuele sporters niet vergeten, zoals hardlopers en fietsers.

VVD Assen vindt het belangrijk dat mensen een plek hebben om te sporten. Sporten moet aantrekkelijk zijn door goede faciliteiten en een gevarieerd aanbod. Daarnaast moeten we ook  mogelijkheden bieden aan mensen met een kleine portemonnee of handicap.

Stadspartij Plop
Een sociale stad waarin iedereen meedoet.
Kinderen moeten in een positie worden gebracht waar ze zich kunnen ontwikkelen en deel kunnen nemen aan sport, cultuur of andere gebieden.
Een levende stad heeft een breed aanbod aan verenigingen en sport. Die breedte kan door de gemeente ook gestimuleerd worden. Daarom krijgt Assen ook dat openluchtzwembad.
 

Van deze partijen wachten we nog op een verkiezingsprogramma:
ChristenUnie
CDA

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!