naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport in verkiezingsprogramma's

BBC2014
4. Zorg
“Wij willen dat iedereen zo veel mogelijk op eigen kracht kan meedoen in onze gemeente. Voor wie dat 
niet kan is adequate ondersteuning aanwezig.”
• We zetten verder in op preventie, ook door het stimuleren van sport en beweging.

10. Stimuleren lokale voorzieningen en verenigingsleven 
“Wij vinden de wijk- en dorpsverenigingen zeer belangrijk en ondersteunen ze.”
• Ondersteuning voor dorpsverenigingen, sport, muziek en cultuur.

PAC
Sport en bewegen
PAC vindt sport, spel en bewegen voor alle inwoners belangrijk. Daarom ondersteunen we Coevorden in beweging en vinden we dat buurtsportcoaches hun werk in de dorpen en wijken ook voort moeten zetten. Voor mensen met een beperking is sporten en bewegen nog lang niet zo vanzelfsprekend als voor anderen. Tweederde van hen doet niet aan sport, terwijl we weten hoe belangrijk bewegen is voor de gezondheid. Daarom zet PAC zich ervoor in dat sporten ook voor hen vanzelfsprekend wordt.

PvdA
Sociaal Domein

Duurzame en toekomstbestendige dorpshuizen

De PvdA Coevorden zet de komende jaren in op duurzame en toekomstbestendige dorpshuizen en wijkgebouwen. Sportvoorzieningen houden we op orde en we blijven het sport- en preventie-akkoord steunen voor een levendig en toekomstbestendig verenigingsleven. Dit beschouwen we als onze sociale infrastructuur.
We streven ernaar om waar dat mogelijk is schoolgebouwen open te stellen voor andere maatschappelijke functies en organisaties. Zoals het samenvoegen van scholen, sport en dorpshuis in Schoonoord, in een nieuw multifunctioneel gebouw en het fablab bij de Nieuwe Veste.

Preventie
We willen in Coevorden preventie van gezondheidsproblemen verder versterken. Dit doen we door het bevorderen van een gezonde leefstijl, het stimuleren van sport en bewegen, gezonde wijken en dorpen in te richten, een gezond voedingsaanbod te stimuleren en toegankelijke informatie te geven. In deze periode besteden we veel aandacht aan een rookvrije generatie, het terugdringen van obesitas bij de jeugd en het terugdringen van middelengebruik. We gaan dit doen door initiatieven rond rookvrije zones en accommodaties te bevorderen op plekken waar veel jeugd komt. We geven extra voorlichting en zetten in op het terugdringen van middelengebruik. Ook het sport- en preventieakkoord blijven we verder ontwikkelen. Dit vraagt ambtelijke inzet en financiële ondersteuning. Ook stimuleren we initiatieven als de gezonde supermarkt.

Buiten, spel en sport
Speeltuinen zijn sinds jaar en dag een maatschappelijk initiatief. Waar nodig zijn we bereid dit te ondersteunen met geld. Elke wijk of dorp heeft wat ons betreft een speeltuin. Waar dit nog niet zo is, ondersteunen wij initiatieven daartoe. Een vorm van een terugkerende sportweek in onze gemeente vinden we een goed idee. De deelname aan de nationale sportweek als gaststad heeft veel positieve energie losgemaakt. We maken hier een jaarlijks evenement van. Onderzocht moet worden of laagdrempelige hulp via WMO niet door een dorps-/wijkcoördinator kan worden verleend. Deze kan ook helpen bij signalering en preventie van schuldenproblematiek (naar voorbeeld van o.a. Hollandscheveld en Grolloo).

Wat willen we bereiken?
- Een gezondere bevolking van Coevorden.
- Meer voorzieningen worden multifunctioneel gebruikt.
- Wijkgebouwen, sportaccommodaties en dorpshuizen zijn waar nodig verbeterd.
- Het inzetten van dorps-/wijkcoördinatoren als uit onderzoek blijkt dat dit een 
 meerwaarde heeft.

VVD
Een veilige buurt, een ontspannen omgeving en thuis
In de gemeente Coevorden willen wij dat je prettig kunt leven. Dit betekent aandacht voor een groene omgeving en voldoende mogelijkheden om je vrije tijd te besteden.
Daarbij horen ook voldoende mogelijkheden om te sporten.

2.4 Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden 
In de gemeente zorgen we voor een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen. We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen horeca, musea, 
sportverenigingen, bibliotheken en buurthuizen een belangrijke rol.

3.3 Waar onderwijs een gelijke start biedt
> School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van 
muziek, sport en cultuur. School- en sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen worden gebruikt.

3.4 Een gemeente waarin we gezond zijn, sporten en bewegen
Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze bevolking steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.
> We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Wanneer een sportveld plaats moet maken voor iets anders willen we dat deze ruimte op een andere plek 
wordt gecompenseerd.
> Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Omdat sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom willen we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken zodat zij problemen op tijd signaleren.
>Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. De Buurtsportcoaches Gezond Coevorden kunnen hierbij helpen.
> Om ouderen voldoende te laten bewegen, zorgen we voor wandelroutes met voldoende rustmogelijkheden.
> Sportevenementen zijn een manier om Coevorden op de kaart te zetten, te verbinden en mensen in beweging te krijgen. Daarom gaan we in actief in gesprek met organisaties van  sportevenementen om dit voor elkaar te krijgen.
> In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van al onze inwoners.
 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!