naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport in verkiezingsprogramma's

De meeste (lokale) partijen zijn momenteel druk met het schrijven van de verkiezingsprogramma's. Zodra deze bekend zijn zullen we de links hier plaatsen.

CDA 
Sport en bewegen
CDA Hoogeveen is trots op de vele sportvoorzieningen in de gemeente en vindt het belangrijk dat deze voorzieningen goed onderhouden worden. Nieuwe voorzieningen vragen visieontwikkeling met kracht vanuit de dorpen en wijken. We zien ook graag dat wandelpaden en fietspaden goed onderhouden worden en dat Recreatieschap Drenthe wordt aangemoedigd voor het uitzetten van meer recreatieve routes.

ChristenUnie
10.2 Sport
Bij sport en recreatie staat plezier voorop. Daarom kiest de ChristenUnie voor een toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan meedoen. We stimuleren de breedtesport in Hoogeveen. Jong, oud, 
mindervalide, arm, getalenteerd of gewoon gezellig met elkaar; voor iedereen moet sport beschikbaar zijn.

Beleid op de gebieden sport en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van diverse sporten en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Soms is er een goede samenwerking met recreatieondernemers mogelijk. 

De ChristenUnie staat voor: 
- Lagere gebruikskosten van accommodaties door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties;
- Oog hebben voor de behoeften van de sportclubs; de prioriteit ligt de komende jaren bij de dorpen. Er wordt naar de onderhoudssituatie van sportaccommodaties gekeken; daar waar deze achterblijft bij gemiddeld, zal getracht worden deze weg te werken;
- Het beperken van de inzet van medewerkers van de gemeente bij het gebruik van sportvoorzieningen op zondag tot een minimum; hierin toont de gemeente zich een goede 
werkgever, die haar personeel zoveel mogelijk rust op zondag gunt;
- Voor een subsidiesysteem waarbij sportverenigingen die meer bijdragen aan maatschappelijke doelen, hiervoor extra subsidie ontvangen;
- Voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds);
- Ontmoediging van alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten; een alcoholconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen kan hier een mooi instrument voor zijn;
- Ruimte binnen het minimabeleid zodat kinderen hun zwemdiploma kunnen halen. Dit geldt ook voor kinderen van statushouders;
-Uitvoering van het Hoogeveens sportakkoord en het Landelijk Preventieakkoord.

Gemeentebelangen 
21. Sport
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat het beoefenen van sport wordt gestimuleerd. Hier is een faciliterende rol weggelegd voor de gemeente, maar ook stimuleren wij privatisering van sportaccommodaties. Wij vinden het beoefenen van sport niet alleen belangrijk voor de lichamelijke gezondheid, maar ook goed voor de sociale/mentale ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat sport op wijk/dorp gerichte locaties moet kunnen worden beoefend. Gemeentebelangen heeft zich samen met de verenigingen in de dorpen Pesse, Elim en Hollandscheveld sterk gemaakt voor de aanleg van kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen in de buitendorpen. Wij vinden het belangrijk dat ook in de buitendorpen structureel kan worden getraind en wedstrijden kunnen worden gespeeld, ook in het najaar en in de winter. De aanleg van alle velden is in 2019 en 2020 gerealiseerd. 

Gemeentebelangen waardeert evenementen die zorgen voor een positieve uitstraling van de gemeente Hoogeveen. Gemeentebelangen stelt voor om voor sportverenigingen, die geen gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen, een budget ter beschikking te stellen.

Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
- de toegankelijkheid voor sportbeoefening voor elke inwoner van Hoogeveen mogelijk te maken
- ook mensen met een beperking de mogelijkheden van sportbeoefening te bieden
- in gesprek te blijven met sportverenigingen en deze te ondersteunen
- het stimuleren en waarderen van vrijwilligerswerk binnen de sportverenigingen
- beheerovereenkomsten af te sluiten voor privatisering van locaties, echter zodanig dat sport voor iedere inwoner betaalbaar blijft
- bestaande sportlocaties zo veel mogelijk in stand houden en privatisering daarvan stimuleren
- het promoten van sportbeoefening binnen het onderwijs
- het promoten van sportbeoefening voor ouderen
- verenigingen te ondersteunen bij de organisatie van grote evenementen met een bovenregionale uitstraling.

GroenLinks
HOOFDSTUK 2 Zorg en Welzijn
Z2. Voorkomen is beter dan genezen.
GroenLinks zet daarom in op een sterk preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Door promotie van sporten voor jong en oud en het aanbieden van goed geoutilleerde sportvoorzieningen. Daarbij zorgen we ervoor dat deze voor iedereen die wil, toegankelijk is.

SGP

VVD

3.4 Waar we gezond leven, sporten en bewegen
Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten, zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds meer vergrijsd, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.

Van deze partijen wachten we nog op een verkiezingsprogramma:
D66
PvdA
SP

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!