naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport in verkiezingsprogramma's

CDA 
Sport en bewegen
CDA Hoogeveen is trots op de vele sportvoorzieningen in de gemeente en vindt het belangrijk dat deze voorzieningen goed onderhouden worden. Nieuwe voorzieningen vragen visieontwikkeling met kracht vanuit de dorpen en wijken. We zien ook graag dat wandelpaden en fietspaden goed onderhouden worden en dat Recreatieschap Drenthe wordt aangemoedigd voor het uitzetten van meer recreatieve routes.

ChristenUnie
10.2 Sport
Bij sport en recreatie staat plezier voorop. Daarom kiest de ChristenUnie voor een toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan meedoen. We stimuleren de breedtesport in Hoogeveen. Jong, oud, 
mindervalide, arm, getalenteerd of gewoon gezellig met elkaar; voor iedereen moet sport beschikbaar zijn.

Beleid op de gebieden sport en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van diverse sporten en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Soms is er een goede samenwerking met recreatieondernemers mogelijk. 

De ChristenUnie staat voor: 
- Lagere gebruikskosten van accommodaties door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties;
- Oog hebben voor de behoeften van de sportclubs; de prioriteit ligt de komende jaren bij de dorpen. Er wordt naar de onderhoudssituatie van sportaccommodaties gekeken; daar waar deze achterblijft bij gemiddeld, zal getracht worden deze weg te werken;
- Het beperken van de inzet van medewerkers van de gemeente bij het gebruik van sportvoorzieningen op zondag tot een minimum; hierin toont de gemeente zich een goede 
werkgever, die haar personeel zoveel mogelijk rust op zondag gunt;
- Voor een subsidiesysteem waarbij sportverenigingen die meer bijdragen aan maatschappelijke doelen, hiervoor extra subsidie ontvangen;
- Voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds);
- Ontmoediging van alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten; een alcoholconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen kan hier een mooi instrument voor zijn;
- Ruimte binnen het minimabeleid zodat kinderen hun zwemdiploma kunnen halen. Dit geldt ook voor kinderen van statushouders;
-Uitvoering van het Hoogeveens sportakkoord en het Landelijk Preventieakkoord.

D66

Gemeentebelangen 
21. Sport
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat het beoefenen van sport wordt gestimuleerd. Hier is een faciliterende rol weggelegd voor de gemeente, maar ook stimuleren wij privatisering van sportaccommodaties. Wij vinden het beoefenen van sport niet alleen belangrijk voor de lichamelijke gezondheid, maar ook goed voor de sociale/mentale ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat sport op wijk/dorp gerichte locaties moet kunnen worden beoefend. Gemeentebelangen heeft zich samen met de verenigingen in de dorpen Pesse, Elim en Hollandscheveld sterk gemaakt voor de aanleg van kunstgrasvelden voor de voetbalverenigingen in de buitendorpen. Wij vinden het belangrijk dat ook in de buitendorpen structureel kan worden getraind en wedstrijden kunnen worden gespeeld, ook in het najaar en in de winter. De aanleg van alle velden is in 2019 en 2020 gerealiseerd. 

Gemeentebelangen waardeert evenementen die zorgen voor een positieve uitstraling van de gemeente Hoogeveen. Gemeentebelangen stelt voor om voor sportverenigingen, die geen gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen, een budget ter beschikking te stellen.

Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
- de toegankelijkheid voor sportbeoefening voor elke inwoner van Hoogeveen mogelijk te maken
- ook mensen met een beperking de mogelijkheden van sportbeoefening te bieden
- in gesprek te blijven met sportverenigingen en deze te ondersteunen
- het stimuleren en waarderen van vrijwilligerswerk binnen de sportverenigingen
- beheerovereenkomsten af te sluiten voor privatisering van locaties, echter zodanig dat sport voor iedere inwoner betaalbaar blijft
- bestaande sportlocaties zo veel mogelijk in stand houden en privatisering daarvan stimuleren
- het promoten van sportbeoefening binnen het onderwijs
- het promoten van sportbeoefening voor ouderen
- verenigingen te ondersteunen bij de organisatie van grote evenementen met een bovenregionale uitstraling.

GroenLinks
HOOFDSTUK 2 Zorg en Welzijn
Z2. Voorkomen is beter dan genezen.
GroenLinks zet daarom in op een sterk preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Door promotie van sporten voor jong en oud en het aanbieden van goed geoutilleerde sportvoorzieningen. Daarbij zorgen we ervoor dat deze voor iedereen die wil, toegankelijk is.

PvdA
De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• Voldoende sportvoorzieningen voor jong en oud.

6. Onderwijs
Goed onderwijs, van binnen en van buiten, biedt kansen
Gezond gedrag vraagt om bewustwording van een goed voedingspatroon. Sporten en bewegen wordt gestimuleerd. 
Deelname van scholen aan De Gezonde School moet worden gestimuleerd en ondersteund.

11. Sport
Toegankelijk voor iedereen
Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, om mee te doen, voor de gezelligheid, om te leren samenwerken en ga zo maar door. Sport en bewegen begint op jonge leeftijd. Daarvoor zijn er in elke woonwijk voldoende speelplekken, speeltuinen en sport- en beweegmogelijkheden. Wij stimuleren het gezamenlijk gebruik van voorzieningen en parken. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we hier rekening mee vanuit de gedachte dat diverse sporten zoals fietsen en joggen daar plaatsvinden. 
In Hoogeveen zijn veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. Juist in wijken en dorpen zijn deze verenigingen van groot belang voor de leefbaarheid en de onderlinge binding. Sport moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. We sluiten ons aan bij Drenthe Sport Duurzaam, zodat sportverenigingen kunnen verduurzamen en besparen op hun energiekosten. Door de blijvende inzet van combifunctionarissen op scholen en buiten schooltijd worden kinderen gestimuleerd mee te doen aan sport- en bewegingsactiviteiten.
Elke week weer staan vele vrijwilligers van verenigingen voor dag en dauw op om het beoefenen van hun sport in onze gemeente mogelijk te maken. Daarmee leveren ze een onmisbare bijdrage voor het vitaal en krachtig houden van onze lokale samenleving. Wie sport en lid is van de sportclub, is vaak gezonder en heeft een breder sociaal netwerk dan iemand die geen lid is van een sportvereniging. We koesteren onze vrijwilligers en verenigingen dus en zien sport als een publieke voorziening.

De Hoogeveense PvdA zet zich in voor het volgende:
• We stimuleren jeugd om lid te worden van een sportvereniging en we bieden ouders met een laag inkomen financiële ondersteuning, zodat alle kinderen kunnen meedoen.
• We voeren het schoolwemmen in het basisonderwijs (opnieuw) in zodat ieder kind op 12-jarige leeftijd zwemvaardig is en een zwemdiploma heeft.
• We voeren een onderzoek uit naar de haalbaarheid van de bouw van een nieuw binnen- en buitenzwembad.
• In samenhang met de sociale wijkteams wordt een programma gericht op ouderen en blijven bewegen. 
• Binnen het armoedebeleid worden belemmeringen weggenomen voor kinderen, maar ook voor ouderen om te gaan sporten. Ook een fysieke of geestelijke handicap mag sportdeelname niet in de weg staan.
• We blijven inzetten op het versterken van sportverenigingen om hun maatschappelijke bijdrage zo groot mogelijk te maken. Het initiatief daarbij ligt bij de sportverenigingen, waarbij ze op ondersteuning en advies van de gemeente kunnen rekenen. 
• We investeren in voorzieningen voor individuele sport en recreatie. Denk daarbij aan wandel-, hardloop en mountainbikeroutes in de open lucht, maar ook buitenfitness of bootcamps in de parken.

SGP

SP
2. Speerpunten
- Een breed en toegankelijk aanbod van sport en cultuur

4. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening
De standpunten van de SP:
- Het is verschrikkelijk dat kinderen in armoede opgroeien. Dat willen we bestrijden en sowieso mogen zij nooit buitengesloten worden. Kinderen die nu in armoede opgroeien moeten op alle fronten mee kunnen doen, bv. in sport en in cultuurbeleving.
- Kinderen én volwassenen die in armoede leven moeten gratis lid kunnen zijn van een (sport)vereniging. Ook bijkomende kosten (zoals sportkleding of schoeisel) moeten worden vergoed, omdat deze kosten ook een belemmering kunnen zijn voor actieve deelname aan verenigingen.

7. Sport
De SP vindt het belangrijk dat alle mensen aan sport kunnen doen. Sport bevordert de lichamelijke én geestelijke gezondheid van mensen. Ook draagt sport bij aan een samenleving met meer verbondenheid; het is belangrijk voor de integratie, voor sociale cohesie en leert sportdeelnemers omgaan met overwinning en verlies.
Sportfaciliteiten staan wat de SP betreft in de eerste plaats ten dienste van de breedtesport.

De standpunten van de SP:
- In elke buurt moeten veilige veldjes zijn waar gesport kan worden. We vinden dat er in elk dorp en in elke wijk speelplaatsen moeten zijn waar kinderen actief kunnen spelen; ook schoolpleinen kunnen (desnoods onder buurttoezicht) worden opengesteld voor sport en spel. - Ook voor ouderen is sport en bewegen erg belangrijk. Op tal van plekken in de gemeente moet daarom gratis sport en beweging voor ouderen worden aangeboden.
- Gymzalen en sportfaciliteiten in buurthuizen moeten optimaal worden benut.
- Sportcoaches kunnen organisaties ondersteunen bij het beweegaanbod voor groepen die wellicht lastig bereikt kunnen worden: ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking of mensen 
met een migratie-achtergrond.
- Het is in ons waterrijke land belangrijk om te kunnen zwemmen. We vinden daarom dat het schoolzwemmen weer moet worden ingevoerd, zodat alle kinderen vanaf 6 jaar kunnen leren zwemmen. 
Samen met de scholen moet de gemeente onderzoeken hoe dat bereikt kan worden en daarvoor middelen beschikbaar stellen.
- De gemeente moet er op letten dat sportvoorzieningen, net als andere openbare gebouwen, ook voor gehandicapte sporters toegankelijk zijn.
- De gemeente moet blijven investeren in diverse sportgelegenheden, die voor iedereen bereikbaar (en betaalbaar) moeten zijn. In de dorpen moeten kunstgrasvelden worden aangelegd.
- Het zwembad De Dolfijn moet binnen enkele jaren worden gerenoveerd waardoor het weer aan de eisen van deze tijd voldoet.
- Zoals al eerder opgemerkt: inwoners met een krappe beurs (en hun kinderen) moet sport en bewegen mogelijk zijn; de gemeente moet dat met passende regelingen faciliteren.

 

VVD

3.4 Waar we gezond leven, sporten en bewegen
Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten, zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds meer vergrijsd, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.

Van deze partijen wachten we nog op een verkiezingsprogramma:
Forum voor Democratie
 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!