naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport in verkiezingsprogramma's

ChristenUnie

D66
Ruimte voor initiatieven en voorzieningen in buurt en dorp
Programmapunten
GroenLinks wil
• handhaving en zo mogelijk uitbreiding van betaalbare sportaccommodaties. 
• de zwembaden actief steunen bij het versterken en moderniseren van de accommodaties. 
• een goed aanbod van bewegingslessen voor doelgroepen die niet zo snel in clubverband sporten
faciliteren.

3. EEN TYNAARLO VOOR IEDEREEN
Sport 
Sport is een gezonde manier van ontmoeting en ontspanning. Sporten kan samen of alleen, met elkaar in verenigingsverband of individueel. Mensen gebruiken sport om hun grenzen te verleggen, maar sport kan ook een rondje fietsen, zwemmen, wandelen of hardlopen zijn. Kinderen en jongeren leren met sport  belangrijke waarden, zoals fairplay, maken vrienden en leggen de basis voor een gezond gewicht. Voor volwassenen is sport net zo belangrijk. Sport brengt mensen op een positieve manier bij elkaar en moet daarom open en toegankelijk zijn voor iedereen, vrij van belemmering vanwege achtergrond, financiële middelen of beperkingen. Daarom blijft GroenLinks inzetten op het stimuleren van sport voor alle inwoners van Tynaarlo en creëren we daarvoor de mogelijkheden en ondersteunen we het behoud en de uitbreiding van faciliteiten.

Programmapunten
GroenLinks wil
• sportverenigingen en voorzieningen faciliteren zodat het aanbod kwalitatief goed en divers is en blijft. 
• de openbare ruimte op zo’n wijze inrichten dat er ruimte is voor sporten, spelen en ontmoeten.
• het belang van sport en beweging integraal meenemen bij het ontwerpen van ruimtelijke plannen in de nieuwe omgevingsvisie. 
• sportaccommodaties en recreatieve sportvoorzieningen up to date houden.
• een aanbod van bewegingslessen voor doelgroepen die niet zo snel in clubverband sporten faciliteren

GroenLinks

Leefbaar Tynaarlo
HOOFDSTUK 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
‘Waar sport appelleert aan het oergevoel van strijd en victorie, appelleert kunst en cultuur aan het gevoel van schoonheid en beschaving’.
Zowel sport als cultuur zijn belangrijk voor onze inwoners. In tijden van pandemie bleek dat juist cultuur een verademing bood voor mensen in lockdown. Daarom verdient cultuur meer aandacht van ons en zou een gelijke verdeling van gelden beter passen. Dit is nu nog niet het geval.

SPORT VOOR IEDEREEN
Leefbaar Tynaarlo zet in op sport en samen bewegen op school, in de wijk en in verenigingsverband en wil het sporten voor iedereen toegankelijk houden. Hiervoor moet structureel meer geld voor worden gereserveerd voor o.a. Jeugd- Sport en Cultuurfonds, Meedoenregeling 18+ en Stichting Leergeld.

ONZE MAATREGELEN
De uurtarieven voor sportaccommodaties moeten worden herzien. Te veel verenigingen zijn in de problemen gekomen door de extreme verhoging van de uurtarieven van onze sportaccommodaties. Een bloeiend en toegankelijk gezond en sportief leven kan niet altijd samengaan met kostenneutrale begrotingen of bezuinigingsdoelstellingen. Leefbaar Tynaarlo wil hiervoor geld reserveren.
Gehandicaptensport heeft een breed karakter en is van toepassing op elke vorm van handicap bij personen met een visuele en/of auditieve, motorische of verstandelijke beperking. In de gemeente Tynaarlo moet eenieder kunnen deelnemen aan gehandicaptensport zowel op amateur- als op topniveau.
Sportpleinen: Gezond leven is belangrijk en daar hoort bewegen ook bij. Voor veel mensen uit de wijk is de stap naar een sportschool groot. Op fitnesspleinen kunnen ze gratis sporten. Fitnesspleinen hebben dezelfde soort fitnesstoestellen zoals je deze tegenkomt in de sportschool, maar dan werken ze niet op elektriciteit. Variërend van cardio-apparaten als crosstrainers, step- en roeiapparaten, fietsen tot kracht toestellen. Wij stellen voor gelden beschikbaar te stellen voor de realisatie. Sportscholen of sportverenigingen in de gemeente nodigen we uit om sportintroductielessen te laten geven op deze pleinen. Daarna moeten de pleinen ‘selfsupporting’ worden door ze te laten exploiteren door sportscholen of sportverenigingen.

CONCRETE DOELEN VOOR DE KOMENDE PERIODE
- Het behouden van betaalbare sport voor jong en oud
- Het koppelen van sport/ cultuur/ sociaal Domein -> sociale teams leiden tot richting sport en cultuur in het kader van eenzaamheidsbestrijding

JONGEREN
Leefbaar Tynaarlo wil de jeugd vooral betrekken bij de thema’s veiligheid, sport, cultuur en eenzaamheidsbestrijding. 

PvdA
Ontmoeting en ruimte voor de dorpen
In de dorpen streven we naar een breed palet aan voorzieningen op het vlak van onderwijs (jong en oud), cultuur, opvang en ondersteuning, ontwikkeling en sport.

6 Tot slot: enkele algemene punten
Sociaal domein
Subsidiering van sportbeoefening via Stichting Weerwerk blijft overeind.

VVD
Onderwijs, sport en cultuur dichtbij 
Jong geleerd is oud gedaan. Als de basis goed is dan nemen kinderen dat in hun volwassen bestaan ook mee. Onderwijs, sport en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, waarbij het primair 
gaat om het welzijn van iedereen. Zo hebben we onderwijs nodig om vaardigheden te leren en toe te passen in onze huidige kennismaatschappij, sport en bewegen nodig om fysiek en mentaal gezond te blijven en cultuur nodig om met elkaar verbonden en geïnspireerd te blijven. Onderwijs, sport en cultuur vormen dus als het ware een drie-eenheid.
De VVD vindt investeren in onderwijs, sport en cultuur belangrijk, maar wel vanuit een concrete behoefte vanuit sectoren zelf. We geloven dat elke sector heel goed weet waar ze specifiek behoefte 
aan heeft. Als het niet mogelijk is om uit eigen financiële middelen bepaalde doelen te halen, dan wil de VVD daar waar mogelijk een faciliterende rol spelen. Centraal staat hierbij minder regels en meer samenwerking. Doelmatigheid speelt altijd een rol.
Op het terrein van samenwerking zijn al tal van goede stappen gezet, denk bijvoorbeeld aan de kindcentra, bibliotheken in scholen, aansluiting bewegingsonderwijs met sport en cultuur in en buiten de klas. We zien het grote belang van verdergaande samenwerking tussen sectoren in relatie tot gezondheid en zorg. Als onderwijs, sport en cultuur goed samenwerken, dan heeft dit een 
belangrijke preventieve werking op het welzijn van iedereen, waardoor ook het beroep op gezondheidszorg en jeugdzorg afneemt. Dit helpt de druk op het sociaal domein te verlichten.
Om welvarend en innovatief te blijven, willen we ervoor zorgen dat onderwijs, sport en cultuur zowel qua voorzieningenniveau als inhoudelijk van uitstekende kwaliteit zijn. Voor infrastructuur en 
voorzieningen is de gemeentelijke overheid verantwoordelijk. Voor de inhoudelijke kwaliteit zijn de professionals, de besturen en toezichthouders verantwoordelijk. 
Verantwoordelijkheid krijgen betekent voor de VVD ook verantwoording afleggen. Dit betekent dat de gemeente aangesproken mag worden bij tekortkomingen van infrastructuur en voorzieningen en 
professionals bij inhoudelijke tekortkomingen.
Voor de gemeente betekent dit goed inzicht geven in de kwaliteit van gebouwen, terreinen en voorzieningen, maar ook bijvoorbeeld de zorg voor een goede en veilige bereikbaarheid. 
Voor de schoolbesturen, sportverenigingen en culturele instellingen betekent dit goed inzicht geven in de doelen, programma’s, kwaliteit en resultaten. Voor zowel de gemeente als de besturen, 
verenigingen en instellingen geldt dat bijgestuurd wordt als zich tekortkomingen voordoen. Samen zorgen we zo voor kwaliteit op het terrein van onderwijs, sport en cultuur.
 

Van deze partijen wachten we nog op een verkiezingsprogramma:
CDA
Gemeentebelangen

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!