naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport in verkiezingsprogramma's

VVD 

PvdA 
2.5 Kans op een gezond leven voor iedereen
Goede gezondheid begint met gezond leven. Maar het is te duur om gezond te leven. Ongezond eten is goedkoper dan gezond eten. In veel gezinnen is er geen geld om te sporten. En dan krijgen mensen de schuld van een ongezond leven, terwijl er miljarden worden verdiend in de fastfood-industrie. Daarom is een stevig pakket maatregelen nodig.

Onze keuzes:

Welzijn, preventie en gezondheid voorop
Preventie in het basispakket
Nationaal Programma Publieke Gezondheid
Verbod op ongezonde reclame gericht op kinderen
Een rookvrije generatie
EU-regels voor gezonder voedsel
Nultarief BTW op groente, fruit en biologische producten
Gratis sport voor lagere inkomens
Nationale Visie Beweegvriendelijke Leefomgeving
Gym op iedere basisschool
Basisbanen op de sport- en muziekvereniging
Gezonde werknemers
Aanpak energiedrank

3.3 Ieder kind kan meedoen
Onderwijs stimuleert ieder kind om het mooiste van zijn of haar leven te maken.
Nu doen nog te veel kinderen niet mee. Dat kan en mag niet in een rijk land als Nederland.

Onze keuzes:

Aanpak armoede onder kinderen
Voldoende financiering voor digitalisering van het onderwijs
Meer muziek, cultuur en sport
Bijles niet afhankelijk van je portemonnee
Een plek voor ieder kind
Geen segregatie op school
Burgerschap belangrijker maken
Gelijke kansen in de grondwet


Gemeentebelangen
Educatie

Sport

CDA
Bewegen & gezondheid
Bewegen en gezondheid is belangrijk voor jong tot oud. Op welke manier wil CDA Westerveld zich hiervoor inzetten?
CDA Westerveld vindt het heel belangrijk dat mensen bewegen. Dit is goed voor de gezondheid en het verbindt mensen. Ook voor mensen die het financieel moeilijk hebben, zou het mogelijk moeten zijn om te sporten. Voor huishoudens die van de bijstand of op de armoedegrens leven, willen we sport- en zwemlessen goedkoper maken door de lokale kortingspas (zie Kunst & cultuur). Verder willen we meer mogelijkheden voor sport en beweging op openbare plekken. We denken dan bijvoorbeeld aan gezonde schoolpleinen, beweegpleinen en outdoor fitness plaatsen voor alle leeftijden. We willen dat dit ook zoveel mogelijk bruikbaar is voor mensen met een beperking. De beweegcoaches zouden hierbij goed kunnen helpen. Zij spelen een belangrijke rol bij het in beweging brengen van onze inwoners. Verder zouden de beweegcoaches adviezen kunnen geven over gezonde levensstijl.

D66 
2. Gezond opgroeien en leven
Gezond samenleven sluit niemand uit. Wij staan voor een inclusieve gemeente waar iedereen de vrijheid voelt om zichzelf te zijn en waar iedereen alle kansen krijgt om mee te doen. Een Westerveld waar we geen onderscheid maken tussen mensen op welke grond dan ook. Een gezonde fysieke leefomgeving is daarbij van groot belang. Wij zijn een gemeente met prachtige landschappen en een voor mensen gezonde omgeving wat bodem, water en lucht betreft. Toch hebben inwoners lokaal zorgen over de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en de effecten op omwonenden, bodem en grondwater. De gemeente heeft geen verantwoordelijkheid of taak in het toelaten van deze middelen of het gebruik ervan. Als lokale afdeling van een landelijke partij kunnen wij daar wel aandacht voor vragen op het daarvoor verantwoordelijke niveau zoals provincie, rijk en Europa. Op gemeentelijk niveau kunnen wij wel handhaven op de regels en afspraken die hiervoor gelden. Verder richten wij ons op de optimale balans tussen alle functies die onze leefomgeving vervult. Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de wolf in ons gebied, kijken wij naar die optimale balans en regelen we wat wij op gemeentelijk niveau kunnen doen. Daarnaast agenderen wij onze problemen met deze ontwikkelingen en besluiten van andere overheden op het verantwoordelijk niveau zoals regionaal, landelijk en Europa.

Zorg is van ons allemaal
D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarbij vertrouwen we op de eigen kracht van mensen, dus investeren we in preventie en versterken de eigen regie van mensen over hun leven. Elke bewoner van gemeente Westerveld die is aangewezen op zorg moet de best mogelijke ondersteuning en hulp krijgen. Goede zorg sluit aan op de persoonlijke behoeftes, is toegankelijk en doelmatig. D66 is optimistisch, maar vindt ook dat er ruimte voor verbetering is in Westerveld. De zorg kan dichter bij inwoners worden georganiseerd en beter aansluiten op wat zorgbehoevenden en hun familie, vrienden, collega’s en buren zelf kunnen en willen doen.

Betere toegang tot de zorg
D66 wil dat er meer maatwerk in de zorg geleverd wordt. We moeten kijken waar mensen behoefte aan hebben, en waar nodig de regels en het budget aanpassen. Optimale zorg is nou eenmaal geen eenheidsworst! Er is bijvoorbeeld meer aandacht nodig voor het tijdig signaleren van mensen die specialistische hulp nodig hebben. Wij willen dat het sociaal team het overleg tussen zorgaanbieders en vrijwilligers- en welzijnsorganisaties ondersteunt, zodat mensen zo snel en goed mogelijk geholpen worden. Daarnaast is het is niet altijd duidelijk waar inwoners terecht kunnen voor zorg of ondersteuning. De gemeente moet voor ondersteuning zorgen zodat de vakkundigen in een dorp/Westerveld duidelijke aanspreekpunten zijn waar mensen geholpen en begeleid kunnen worden. Wij passen betere toegang ook toe op de tijd die zit tussen hulpvraag en start van de zorg. De professional bepaalt op basis van de vraag welke hulp nodig is. Die wordt direct gegeven zonder toets vooraf. Ook het papierwerk wordt geregeld nadat de zorg is gestart. Immers, wij gaan uit van vertrouwen. We gaan dus over van toetsen van aanvragen en toetsen van het gehele systeem, naar signalering van hulpbehoefte tot de afronding van het hulptraject. Dit is een belangrijke reden om zoveel en snel als mogelijk af te stappen van gemeenschappelijk regelingen en over te gaan op regionale samenwerking. We hebben nu geen doorzettingsmacht als gemeente om deze verandering door te voeren. Met een samenwerking die direct onder verantwoordelijkheid van de raad valt, is democratische sturing en verantwoording mogelijk. Wij willen geen financieel jaarplafond voor de zorg. Of dat nu thuiszorg is of jeugdzorg. Dit geeft rechtsongelijkheid tussen onze inwoners en onwenselijke wachttijden aan het einde van het jaar. Daarnaast willen wij dat de gemeente zich zeer actief opstelt naar het rijk om de middelen te krijgen die nodig zijn om onze wettelijke taken uit te voeren.

Gezond opgroeien
Onderwijs is naast financiële onafhankelijkheid de motor van persoonlijke en sociale ontwikkeling, kansengelijkheid en economische groei. Aan inkomensverdeling tussen praktisch en theoretisch opgeleide mensen kunnen wij als gemeente niet echt iets doen. Aan gelijke kansen in het onderwijs wel. Wij willen dat iedereen gelijke kansen heeft op een mooie toekomst, ongeacht zijn of haar afkomst. D66 blijft zich hard maken voor het beste onderwijs met gelijke kansen voor alle Westervelders.

Rijke schooldag voor iedereen
De scheidslijnen in de samenleving tekenen zich al in het basisonderwijs af. De kansenongelijkheid wordt extra versterkt na schooltijd; word je voorgelezen, krijg je hulp bij je huiswerk en ga je ook naar sport- of muziekles, of niet? Deze verschillen worden alleen maar groter. Daarom wil D66 een rijke schooldag introduceren. Wij bieden elk kind de kans om mee te doen aan sport, cultuur, muziek of het ontdekken van techniek en natuur. Scholen krijgen middelen om hiervoor vakdocenten in te zetten en werken nauw samen met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We stimuleren een gezonde leefstijl en daarmee gezond opgroeien. Wij faciliteren de uitbreiding van het aanbod van kunst, cultuur en sport aansluitend op de schooldag. Combineren van onderwijs, kinderopvang en zorg D66 wil dat alle kinderen meedoen en zich breed kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat kinderen elkaar tegenkomen en met elkaar spelen. Waar dat nog niet het geval is willen wij dat scholen, voor[1]en vroegschoolse educatie, kinderopvang, bibliotheek en sport dicht bij elkaar zijn gehuisvest en alle kinderen gestimuleerd worden om hier gebruik van te maken. Ook in de openbare ruimte willen wij meer ruimte voor sport en spel voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. D66 streeft ernaar dat elk kind naar een passende school kan in gemeente Westerveld. Alleen als het niet anders kan, gaan kinderen naar speciale scholen. Bijeenkomsten, scholing en cursussen voor zo[1]wel leerkrachten als ouders zijn een goede stap om ervoor te zorgen dat kinderen met een beperking of zorgbehoefte beter mee kunnen doen in het reguliere onderwijs. Daarbij willen wij stimuleren dat de vakkundige van de school de kinderen in school begeleid en niet dat elk kind de eigen behandelaar meeneemt.

Vakkunde centraal in de jeugdzorg
De afgelopen jaren is er een toename van ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen. Die stijging is het laatste anderhalf jaar exponentieel toegenomen door de lockdown. En het zijn met name de meest kwetsbare kinderen die extra hard geraakt zijn. Wij willen intensiever contact tussen de eerstelijnszorg, jeugdhulp, ouders en onderwijs. Hierdoor komt er meer zicht op problemen en kan er tijdig en effectief op worden gereageerd. Nu gebeurt het te vaak dat ouders en kinderen verstrikt raken in een bureaucratisch getouwtrek tussen behandelaar en gemeente. Dit zorgt voor onnodige spanning en vertraging, waardoor de problematiek alleen maar complexer wordt. Tot welke zorg een kind toegang heeft is nu afhankelijk van het inkoopbeleid van de gemeente. Dit zijn vaak slechts 2 of 3 pakketten en bieden weinig ruimte tussen eenmaal per week een gesprek van een uur aan de ene kant, en volledige opname in een zorginrichting aan de andere. Dit is absoluut een onwenselijke en inefficiënte situatie, en zorgt voor onnodige stagnatie en stress voor het hele gezin. D66 wil dat de gemeente versnelt zorgt voor een praktijkondersteuner Jeugd met gedegen psychologische vakkennis en ervaring bij elke huisartsenpraktijk. Deze professional kan op een laagdrempelige manier een inschatting maken waar de jongere het meest bij gebaat is. Zijn dat een paar informele gesprekken over zaken als problemen thuis of op school, of moet er specialistische zorg worden ingeschakeld? Wij gaan uit van de vakkunde van de zorgverlener en dat de gemeente deze in staat stelt om de beste zorg aan de cliënt leidend te geven. Wij vinden het belangrijk dat de zorgvraag via een vakkundige bij de gemeente binnenkomt en deze zonder toets wordt ingevuld.

Gezond oud worden
D66 vindt het belangrijk dat mensen ook in hun laatste levensfase gezond en gelukkig in Westerveld kunnen wonen. Wij willen bereiken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als daar extra ondersteuning voor nodig is. Het intensiveren van bijvoorbeeld de thuis- en verpleegkundi[1]ge hulp zien wij als een goede verbetering van ondersteuning en hulpverlening aan huis. Ouderen kunnen langer zelfstandig wonen wanneer er meer geschikte woningen voor hen komen. Bij het thema wonen gaan wij hier dieper op in. Wij willen meer levensloopbestendige woningen en generatiewoningen (waar jongeren en ouderen bij elkaar wonen en voor elkaar kunnen zorgen) realiseren. Dit helpt ook tegen de groeiende eenzaamheid onder ouderen. Het voorkomen van deze eenzaamheid is een belangrijk aandachtspunt voor D66 Westerveld. In dit kader pleiten wij onder andere voor een versterking van ouderenvervoer, seniorenactiviteiten en de positie van vrijwilligers[1]en mantelzorgers. Digitale middelen kunnen helpen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het zorgt ervoor dat mensen beter contact met hun zorgverleners kunnen houden en maatwerk geleverd kunnen krijgen. Bij gevallen van dementie kunnen innovatieve middelen bijdragen aan de verlichting van het werk van zowel professionals als vrijwilligers. Daarom willen wij dat de gemeente kansrijke innovaties versnelt, bijvoorbeeld door hierop aan te dringen bij woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en initiatiefnemers voor nieuwe woningen, De gemeente kan hier zelf ook actief aan bijdragen in haar rol als zorginkoper.

Sport en buiten spelen voor iedereen
Sporten en buiten spelen is erg belangrijk voor het welzijn van mensen en de leefbaarheid in de dorpen. Het is gezond voor lichaam en geest om de deur uit te gaan en actief bezig te zijn. Sporten en buiten spelen geeft mensen zelfvertrouwen, brengt bewoners samen en bevordert het welzijn van mensen. Sport is van mensen zelf, en wij zien het dan ook als onze rol om verenigingen, organisaties en initiatiefnemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Wat ons betreft moeten sporten en bewegen daarom voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond. D66 Westerveld zet zich ervoor in dat alle kinderen lid kunnen zijn van een sportclub. We zien dat met de huidige aanpak vooral inwoners bereikt worden die toch al sporten en bewegen, terwijl het doel juist is meer inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Daarom willen wij actie over die groepen benaderen die nog niet genoeg bewegen. Met de sportverenigingen en professionals in de dorpen willen wij hiervoor een actieplan maken. Als gemeente kunnen wij daar bijvoorbeeld aan bijdragen door een eenvoudigere regeling voor gezinnen en statushouders waarvoor de kosten een obstakel zijn en actief zorgen dat zij hier gebruik van gaan maken.

Een belangrijk aandachtspunt op dit gebied zijn kinderen die meer begeleiding nodig hebben bij het sporten. Voor kinderen met een psychische of lichamelijke beperking is het moeilijker om een plekje te vinden in Westerveld. Wat ons betreft speelt de gemeente een actieve, stimulerende rol om ervoor te zorgen dat het aanbod van sportactiviteiten voor deze doelgroep vergroot wordt.

Een gezonde sportomgeving
De inrichting van de openbare ruimte in en tussen veel dorpen is zo dat gebruik van de auto en fiets voorop staat. D66 wil dat wandelen in de dorpen makkelijker wordt. Daarnaast willen wij op meer plekken in de dorpen ruimte maken om elkaar te ontmoeten, spelen en bewegen. D66 vindt dat de gemeente samen met de verenigingen moet gaan kijken hoe te zorgen voor een rookvrij sportcomplex, een gezonde sportkantine, openstelling van clubhuizen voor sociaal-culturele activiteiten en het aansluiten van sportaanbod op de schooldag. Wij hechten aan ons cultuurgoed en stimuleren graag lokale activiteiten met een regionale uitstraling zoals de “survival run” in Havelte, de wandelvierdaagse in de Drentse hooglanden en het “Rondje Westerveld” met wandel- en fietsknooppunten. D66 wil dat de gemeente deze lokale activiteiten ondersteund door het vergunningenproces makkelijker te maken.

Wat u D66 ziet doen

Wij regelen de menskracht voor deze punten met een andere inzet van het budget welzijn & cultuur en van het sociaal team. De groene inrichting van schoolpleinen en spelen in de open[1]bare ruimte financieren wij met een andere inzet van de budgetten infrastructuur & openbaar groen. De kosten voor de praktijkondersteuner komt in de plaats van (een deel van) de inzet van het sociaal team. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om uitbreiding maar om het anders invullen van de beschikbare capaciteit en middelen.

Progressief Westerveld 
4.Sociaal en Zorgzaam Westerveld
Toekomstbeeld
Samenleven

In 2030 is de gemeente ervan doordrongen hoe belangrijk verbinding tussen mensen is. Samen naar school, een praatje met je collega in de koffiepauze, een biljartje in het dorpshuis of wat drinken na de wedstrijd in de kantine. Het is meer dan gezellig. Sociaal contact, ontmoeting en verbinding zijn het fundament van onze samenleving. De gemeente zorgt samen met onze inwoners voor de 
bouwstenen die daarvoor nodig zijn. Dat begint dichtbij, in het dorp, in de wijk. De bouwstenen zijn de plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Dorpshuizen, bibliotheken, zwembaden, verenigingen, sportclubs en cultuurcentra. De gemeente blijft investeren in ontmoeting en verbinding.

Toegankelijkheid
In 2030 werkt de gemeente hard aan een samenleving die voor iedereen toegankelijk is. Sport draagt bij aan het geluk en de gezondheid, daarom stimuleren we sporten. Door accommodaties 
beschikbaar te houden, door beweegcoaches in dienst te houden die de drempels naar sporten wegnemen. We houden de sport betaalbaar en ondersteunen mensen die het wat minder breed 
hebben.

Eerste stappen
Toegankelijkheid: eerste stappen

Samen met de sport werkt de gemeente aan een meerjarenbeleid. Hierin wordt de ontwikkeling van ledenaantallen in kaart gebracht, (groot)onderhoud van de accommodaties, de mogelijkheid van 
clustering van sportclubs, de mogelijkheid voor nieuwe sporten en het werven van nieuwe leden.

5.Slim en Kunstzinnig Westerveld
Eerste stappen
Onderwijs: eerste stappen

De sport- en beweegcoaches gaan in overleg met sportverenigingen en sportscholen om te komen tot een kennismakingspakket, dat jaarlijks aan jongeren kan worden aangeboden. 

 

Van deze partijen wachten we nog op een verkiezingsprogramma:
DSSW/STERK Westerveld
GroenLinks
SP

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!