naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport in verkiezingsprogramma's

D66

Hier krijg ik gelijke kansen
> Huisvesting
o Als wij kijken naar huisvesting dan zijn wij ook van mening dat sport en onderwijs fysiek dicht bij elkaar moeten zijn. Zo kan het onderwijs gebruik maken van de aanwezig sportfaciliteiten en kan 
het sporten ook beter aansluiting vinden bij de schooltijden.

Hier ben en blijf ik gezond
> Preventie. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Zorg moet daarom laagdrempelig en toegankelijk zijn en de gemeente moet ook een proactieve rol oppakken in het voorkomen van (of escalatie van) zorgproblematiek. Wij denken hierbij aan de volgende aanvullende acties:
- Sportvisie. Wij willen dat de gemeente samen met de andere ondertekenaars van het lokale sport- en gezondheidsakkoord extra inzet geeft aan het uitvoeringsprogramma.
- Voldoende beweegruimte. Het moet natuurlijker worden om te bewegen en te sporten in onze gemeente. Daar kan de gemeente tegenoverstellen dat het voldoende openbare plekken realiseert, 
waar laagdrempelig en gratis gesport kan worden. Daarbij denken wij aan het beschikbaar houden en toekomstbestendig maken van sportvoorzieningen in elk dorp.

> Jeugd
- Plezier. Sporten is, naast dat het gezond is, ook vooral leuk. De gemeente kan dat nog veel meer benadrukken, bijvoorbeeld in haar eigen uitingen, maar ook in haar communicatie. Wij denken 
Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Wij denken bovendien dat sport (plezier), in verenigingsverband, een sterk sociaal middel kan zijn in het terugdringen van eenzaamheid.

> Omdenken
- Sportpas. Wij willen zoveel als mogelijk de samenwerking tussen onze scholen en sportverenigingen stimuleren. D66 wil daarbij kinderen nog meer stimuleren om te gaan sporten, door middel van subsidies een sportpas te faciliteren, waardoor kinderen goedkoper kunnen (gaan) sporten.
 

Gemeentebelangen
ONDERWIJS/SPORT/CULTUUR

Door te investeren in deze drie thema’s kunnen we op de lange termijn de druk op het sociaal domein verlagen. Een degelijk opleidingsniveau, een gezonde leefstijl en een sterke culturele basis 
leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid van Borger-Odoorn.

SPEERPUNTEN:
• Iedereen moet kunnen sporten, ook de minima.
 

GroenLinks
Sport
Ook een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod van sportvoorzieningen is van het grootste belang voor jong en oud. Om sociale en gezondheidsredenen en in algemene zin voor het behoud van de leefbaarheid in de dorpen. Toch zullen voorzieningen vaak alleen op voldoende kwalitatief niveau gehouden kunnen worden door ze te laten samenwerken. Verder wil GroenLinks “zo maar” 
plekken in de diverse dorpskernen waar wat toestellen staan die voor beweging gebruikt kunnen worden: ideale sport- en ontmoetingsplaatsen voor jong en oud!
 

Leefbaar Borger-Odoorn
Goede sportfaciliteiten en toekomstbestendige sportaccommodaties
Sport is belangrijk voor het contact tussen inwoners en voor hun gezondheid. We zien een ontwikkeling van teamsporten naar individuele sporten. Belangrijk is daarom dat inwoners zeggenschap krijgen over hun sport- en zwemaccommodaties.
 

PvdA
Onze speerpunten:
• Kansen voor kinderen zoals gratis sporten

Elk kind een eerlijke kans
Het begint bij het bieden van kansen aan kinderen, elk kind verdient een eerlijke kans. Of het nu gaat om naar school gaan, een sport uitoefenen of een avondje theater, het moet voor elk kind bereikbaar zijn. In alle dorpshuizen is er een informatiepunt voor ouders en jongeren met vragen over leren, spelen en gezondheid. Sporten is gratis voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.
 

ChristenUnie
3.2 Kwetsbare groepen
Mensen met een beperking
*Iedereen moet kunnen sporten en recreëren. 

Hoofdstuk 6: Kunst, cultuur en sport
De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.

Sportstimulering
Sporten is niet alleen gezond en leuk maar sport bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is daarom een speerpunt. De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein. Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nordic walking en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Zeker als dit in  regionaal verband uitgewerkt wordt. De sportcoach is er o.a. voor om de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen. 
Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. Een alcoholconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen kan hier een mooi instrument voor zijn. 

VVD
2. Leefomgeving en duurzaamheid
Onze inwoners moeten vrij zijn om hun leven in te vullen zoals zij dit willen. Dat betekent dat ze moeten kunnen wonen, werken, leren, sporten en ontspannen. We kunnen als gemeente verenigingen 
helpen om toegankelijk te zijn voor mindervaliden en er voor zorgen dat onze voorzieningen voor iedereen bereikbaar zijn.

 

Van deze partijen wachten we nog op een verkiezingsprogramma:
CDA
SP

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!