naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport in verkiezingsprogramma's

CDA
Iedereen moet mee kunnen doen
Sportvoorzieningen en openbare gebouwen moeten voor ieder goed toegankelijk zijn. Waar mogelijk willen we dat mensen met en zonder beperking samen kunnen sporten en bewegen.

Inzetten op preventie en gezond leven
Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Wij versterken verenigingen en willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte. Hierbij 
kan gedacht worden aan een combinatie van sport- en speelvoorzieningen.

Actief bewegen met sport en in speel- en beweegtuinen
Een vitale gemeenschap is een gemeenschap die - letterlijk - in beweging is. Het CDA zal dan ook de initiatieven in het kader van de breedtesport blijven steunen, onder andere die voor ouderen. 
Bij de uitvoering van het De Woldens Sportakkoord hebben de sportfunctionarissen van de gemeente een taak in de uitvoering en ondersteuning.

D66
D66 ziet de meerwaarde van het beoefenen van sport en wil dat de inwoners van de gemeente hierin optimaal worden ondersteund. “Sport en Bewegen belangrijk voor gezondheid en verbinding” Sport verbindt: Wij als D66 vinden sport belangrijk. Sport is een verbindende factor. Sportprojecten en - evenementen die mensen bij elkaar brengen willen wij dan ook stimuleren. Iedereen moet kunnen sporten. Om een goede gezondheid en fitheid te bevorderen, overgewicht tegen te gaan en mensen langer vitaal te houden, willen wij sport in de gemeente zo veel mogelijk stimuleren. Ook aan mensen die het financieel minder ruim hebben wil D66 de kans bieden om te kunnen sporten. De gemeente zal, als het aan D66 ligt, goed blijven investeren in sport. 
Sporten moet gestimuleerd worden. Daarom is D66 warm voorstander van beweegtuinen.

Gemeentebelangen
SPORT EN VRIJETIJDSBESTEDING
Invulling geven; DOEN!

Sport 
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat er een positieve sportcultuur en een goed verenigingsklimaat in onze gemeente is. Daarvoor is het van belang dat de sportverenigingen in onze gemeente sterk, vitaal en financieel gezond zijn en dat het gemeentelijk sportbeleid stevig in zijn schoenen staat. Mensen krijgen door sport de mogelijkheid om mee te doen aan de samenleving.

MENSEN KRIJGEN DOOR SPORT DE MOGELIJKHEID OM MEE TE DOEN AAN DE SAMENLEVING.

Groen en Spelen
Gemeentebelangen is voor speelbossen en vergroening van de schoolpleinen, omdat wij sporten en bewegen in de openbare buitenruimte willen stimuleren.

GroenLinks
Sport draagt bij aan geluk, gezondheid en het gevoel van saamhorigheid. 
Daarom wil GroenLinks dat sport en bewegen voor jong en oud dichtbij huis, laagdrempelig, toegankelijk en veilig is. 

Sport en bewegen stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Het houdt lichaam en geest jong en voorkomt overgewicht en ziekte. Redenen genoeg om sport en bewegen te blijven stimuleren. Voor mensen met lagere inkomens of financiële zorgen is sporten of bewegen minder vanzelfsprekend. Ook ouderen en vrouwen met een migratieachtergrond sporten naar verhouding weinig. In sommige wijken verdwijnen sportverenigingen doordat er te weinig vrijwilligers zijn met kennis van zaken. Dat is doodzonde, omdat sportclubs bijdragen aan ontmoeting en segregatie in de buurt tegengaan.

GroenLinks wil het geld dat voor sporten beschikbaar is meer inzetten om doelgroepen te activeren die nu weinig sporten. Om dit te betalen geven we minder uit aan subsidie voor sportaccommodaties.
Mensen met een beperking kunnen structureel sporten. Er zijn genoeg aangepaste sportvoorzieningen met een gevarieerd aanbod in de buurt die goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
Het is letterlijk van levensbelang dat kinderen leren zwemmen. We zetten ons in voor het behoud van schoolzwemmen op scholen waar dat het meest nodig is.
Sport draagt bij aan geluk, gezondheid en het gevoel van saamhorigheid. GroenLinks blijft investeren in amateursport. Gemeentegeld gaat in de eerste plaats naar sportactiviteiten, groenvoorzieningen en ondersteuning van verenigingen.

PvdA

VVD
Waar we gezond zijn, sporten en bewegen
- We zorgen voor aantrekkelijke en voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten.
- We zorgen voor sportvoorzieningen van hoog niveau.
- Sport moet ook toegankelijk zijn voor ouderen en mensen met een beperking. 
- De VVD ziet sport en sportevenementen als een manier om mensen te verbinden en De Wolden op de kaart te zetten.

 

Van deze partijen wachten we nog op een verkiezingsprogramma:
ChristenUnie

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!