naar mijn gemeente

Brochure Sportcampagne download

Download de brochure

SportDrenthe
SportDrenthe

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Sport in verkiezingsprogramma's

CDA
Geen aparte paragraaf sport

Jongeren
Naast goede scholen op alle niveaus is meer nodig. Studentenhuisvesting, een bruisend centrum, uitgaansmogelijkheden, gecombineerd met sportvoorzieningen, gekoppeld aan de opleidingen. En; een specifieke vorm van bereikbaarheid. 
Veilige en snelle fietsroutes zijn voor scholieren en (aankomend) studenten van zeer groot belang. We beseffen dat niet alles kan, en dat we prioriteiten moeten stellen. En dan kiezen wij voor investeren in goede fietsverbindingen. En daar mogen naast jongeren natuurlijk alle inwoners gebruik van maken.

Bereikbaarheid
Om wonen, werken en recreëren prettig te houden zijn goede verbindingen van belang; ook binnen de gemeente. De fiets, al dan niet elektrisch ondersteund, is daarbij een belangrijk vervoermiddel. Juist omdat in een uitgestrekte gemeente als Emmen een fijnmazig openbaar vervoernet niet haalbaar is, investeren we meer in snelle en veilige fietsroutes.

Zorg
Preventie: voor onze inwoners is een gezonde levensstijl van uitzonderlijk grote betekenis. Voorkomen is beter dan genezen. De gemeente ondersteunt en stimuleert binnen haar mogelijkheden actieve sportbeoefening, bewegingsonderwijs en voorlichting ten aanzien van een gezonde levensstijl voor jong en oud.
 

ChristenUnie
Paragraaf sport
De ChristenUnie kiest voor een toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan meedoen. We stimuleren de breedtesport in de gemeente Emmen en zijn er in beginsel niet voor om met gemeenschapsgeld de topsport te ondersteunen. Het faciliteren van geschikte accommodaties voor talentontwikkeling zien wij wel als een gemeentelijke rol. We vinden het belangrijk dat de sportaccommodaties goed onderhouden, veilig en toegankelijk zijn.
Sportverenigingen fungeren vaak als cement in de samenleving en verdienen steun. Sport stimuleert lichaam en geest tot optimale prestaties en bevordert een gezonde en vitale samenleving. De ChristenUnie pleit voor open sportclubs met een sterke relatie tussen het sociale en het gezondheidsdomein.
De gemeente stelt samen met verenigingen een sportakkoord op met afspraken over een positieve cultuur, inclusiviteit, discriminatie en racisme, alcohol en drugs, toegankelijkheid en vrijwilligersbeleid.
De gemeente heeft de behoeften van sportverenigingen goed in beeld en maakt op basis daarvan een (financiële) jaarplanning. De gemeente probeert alle verenigingen op een eerlijke, maar ook financieel passende manier te bedienen. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede verspreiding van voorzieningen over onze gemeente.

Paragraaf bewegen
Het is goed voor kinderen dat ze actief leren bewegen, om doelen te stellen en samen te werken in een team. Daarom willen we dat sport toegankelijk is voor alle kinderen, zonder fysieke drempels en ook voor kinderen uit een gezin met een kleinere portemonnee.
Een gezonde leefstijl met voldoende bewegen draagt ook voor ouderen bij aan zelfredzaamheid en sociaal contact. Voor hen ontwikkelt de gemeente laagdrempelige sport- en beweegprojecten.
Bij nieuwe plannen voor de omgeving wordt ruimte gemaakt om te kunnen bewegen: speelplaatsen, openbare fitnessapparaten, grasvelden, wandel- en hardlooproutes.

Paragraaf mobiliteit
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Openbaar vervoer en goede wegen zijn nodig om economische, sociale en culturele activiteiten te houden. Maar de groeiende mobiliteit mag niet ten koste gaan van onze leefomgeving. De ChristenUnie heeft een duidelijke voorkeur in mobiliteit. Langzaam verkeer krijgt bij ons voorrang. We gebruiken, bijv. bij de verdeling van de openbare ruimte, het STOP-principe: eerst stappen (voetgangers), dan trappen (fietsen), dan openbaar vervoer en tot slot pas de personenauto’s. Zo maken we onze woonomgeving ook leefbaar, veilig en duurzaam.
De ChristenUnie zet zich in voor verduurzaming (volledig CO2-neutraal in 2040), voor het vermijden van overbodig verkeer en voor meer lopen, fietsen en openbaar vervoer. Om deze transitie te realiseren willen we investeren:
-    In sociaal veilige wandelroutes
-    In meer ruimte voor de fiets met meer doorfietsroutes,
-    Snelle, frequente en rechtsstreekse busverbindingen, en
-    Een goede afstemming tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling

D66
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Zorg moet daarom laagdrempelig toegankelijk zijn en de gemeente moet ook een proactieve rol oppakken in het voorkomen van (escalatie van) zorgproblematiek. Wij denken hierbij aan de volgende aanvullende maatregelen: 
o Sportvisie. Wij willen dat de gemeente samen met het onderwijs en alle sportverenigingen een brede sportvisie opstelt, waarin in ieder geval beleidsregels zijn opgenomen rondom het laagdrempelig toegankelijk maken van (verenigings)sport, het in contact brengen van jeugd met sport en het in beweging houden van ouderen. 
o Buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches zetten zich in zes gebieden in de gemeente in voor het organiseren en (laten) uitvoeren van sport en beweging, waarbij niet alleen wordt ingezet op ‘traditionele’ sport, maar ook op natuurlijk bewegen, sportief bewegen en topsport. D66 Emmen wil in ieder geval de huidige basis van buurtsportcoaches op peil houden, maar waar mogelijk ook uitbreiden. 
o Voldoende beweegruimte. Het moet natuurlijker worden om te bewegen en te sporten in onze gemeente. Daar kan de gemeente tegenoverstellen dat het voldoende openbare plekken realiseert, waar laagdrempelig en gratis gesport kan worden. Daarbij denken wij ook aan groene trimbanen in onze bossen en natuur. 
o De fiets. In de hoofdstukken Wonen en Klimaat besteden wij uitgebreid aandacht aan de toppositie die de fiets wat ons betreft moet krijgen in onze gemeente. Wij verwachten dat dit ook bijdraagt aan preventie, omdat het een gezonde manier van verplaatsen is.
o Volle inzet op de fiets en op lopen. Voor de korte afstanden zou het niet meer nodig moeten zijn om de auto te pakken. Alle woonwijken transformeren wij daarom in 30km-zones. Daarnaast zorgen wij dat alle dorpen en wijken voldoende aansluitingen hebben op het openbaar vervoer. Ook richten wij de gemeente zo in dat voetgangers en fietsers zo veel als mogelijk voorrang hebben op de auto en realiseren wij meer doorgaande fietsroutes buiten de wijken. 
o Een integraal fietsplan. Wij willen het fietsplan actueel maken en er uitvoering aan geven, waarbij wij richting een integraal fietsnetwerk willen. De gemeente moet de fietspaden beter onderhouden, het fietsnetwerk uitbreiden, en fietssnelwegen realiseren tussen alle dorpskernen en wijken, maar ook naar onze buurgemeenten.
o Fietscursussen. De gemeente dient laagdrempelige en goedkope fietscursussen aan te bieden, dan wel te faciliteren, voor kinderen en voor oudere mensen die wellicht vergeten zijn hoe goed te fietsen, maar ook voor nieuwkomers die mogelijk (nog) niet weten hoe veilig om te gaan met een fiets.

GroenLinks
Geen aparte paragraaf sport

Wij willen dat iedereen kan genieten van groene buitenruimte. In de openbare ruimte ontspannen we, ontmoeten we anderen en zoekt het natuurleven haar plaats. Een groene omgeving stimuleert het buitenspelen van kinderen en nodigt uit om een blokje om te gaan of te sporten. 
Wij willen een gezonde gemeente. Een gemeente waar mensen voorop staan, waar iedereen zich vrij en veilig kan bewegen. Wij kiezen daarom duidelijk voor de voetganger, de fiets en het openbaar vervoer. Dit betekent een inzet op meer fietssnelwegen, zodat de fiets een goed alternatief is voor de auto, en betere verbindingen van openbaar vervoer tussen de verschillende dorpen en wijken van de gemeente en tussen de gemeente en de rest van Nederland. Deze fietspaden kunnen ook ingeschakeld worden voor de productie van hernieuwbare energie door ze te overkappen en te voorzien van zonnepanelen en de beschutting van de fietser tegen regen en zon is hierbij een extra bonus. Voor een betere doorstroming van de fietsers moeten die, ook overal waar mogelijk is, voorrang krijgen in het verkeer. Daarnaast moeten we meer rekening houden met voetgangers in het vervoer. Zij zijn de meest kwetsbaarste deelnemers van ons verkeer. Daarom willen we meer focus op het beschermen van deze groep.

PvdA
Sporten is gezond en het verbroedert. Bovendien is sport ontzettend leuk en kan het als voorbeeld dienen voor anderen. Sport zou voor iedereen bereikbaar moeten zijn. De PvdA wil sport in de volle breedte stimuleren en dat doen we op de volgende manieren: 
- We stimuleren het lidmaatschap van een sportvereniging. Binnen het armoedebeleid nemen we belemmeringen weg voor kinderen, maar ook voor ouderen om te gaan sporten. Ook een fysieke of geestelijke handicap mag sportdeelname niet in de weg staan. 
- We blijven inzetten op het versterken van sportverenigingen om hun maatschappelijke bijdrage zo groot mogelijk te maken. Het initiatief daarbij ligt bij de sportverenigingen, waarbij ze op ondersteuning en advies van de gemeente kunnen rekenen. 
- Bij de aanleg of renovatie van sportaccommodaties en velden kiezen we voor duurzame materialen met een lage milieubelasting. 
- In de inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte houden we nadrukkelijker rekening met bewegen. 
- We bieden het kader en de trainers van sportverenigingen cursussen, zodat ze beter kunnen omgaan met maatschappelijke uitdagingen.
- Topsport is vaak uitnodigend voor jongeren om ook actief te worden. Daarom willen we graag een topsporthal realiseren in onze gemeente.
Verder o.a.:
Samen met partners op gebied van kinderopvang, zorg, sport en cultuur zorgen voor extra investeringen in jonge kinderen (voor- en vroegschoolse educatie) en voor de oudere kinderen een naschools programma (schooldagverlenging) op gebied van bewegen, gezonde leefstijl en culturele ontwikkeling.
We stimuleren fietsen. Dit doen we door investeringen in de fietsbereikbaarheid en veiligheid binnen en buiten de gemeente (o.a. snelfietsroutes)
We stimuleren in onze gemeente wandelen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer.
Gezondheid is in elk beleid een thema.
We zorgen voor voldoende speeltuinen en speelplekken, waar kinderen kunnen bewegen en spelen.

SP
Sporten voor iedereen.
Sporten is niet alleen gezond, maar draagt ook bij aan meer verbondenheid en samenhang en minder sociale uitsluiting. De SP vindt dat sporten mogelijk moet zijn voor alle Emmenaren, ook voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Daarom willen wij dat de gemeente sporten voor iedereen financieel mogelijk maakt.

Sportvoorzieningen voor iedereen 
Om ervoor te zorgen dat iedereen dichtbij huis kan sporten, willen we meer openbare sporten spelvoorzieningen in de buurten. Ruimten die bruikbaar zijn om te kunnen sporten, zoals gymzalen, sportfaciliteiten in buurthuizen worden opengesteld voor sport. Ook worden er op strategische plaatsen buiten fitness apparaten geplaatst. Dit zijn toestellen die je ook vind in de sportschool maar dan voor buitengebruik.

Ook:
Schoolzwemmen
In een zo waterrijk land als Nederland is het onverantwoord dat steeds meer kinderen de basisschool afronden zonder zwemdiploma. Daarom pleit de SP voor herinvoering van schoolzwemmen op alle basisscholen. De gemeente neemt het voortouw om schoolzwemmen te faciliteren.

Vervoer Meer op de fiets 
Wij vinden het belangrijk dat fietsen zo aantrekkelijk en zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt in Emmen. Fietsen is schoon en gezond, door fietsen aan te moedigen, kan een belangrijke stap gemaakt worden wat betreft milieu en gezondheid. Hiertoe is het wel van belang dat de fietspaden goed onderhouden en veilig zijn.

Fietssnelwegen 
Wij willen snelle en veilige verbindingen van fietspaden tussen dorpen, wijken en Emmen centrum, dit zou kunnen door het verwezenlijken van fietssnelwegen. Deze fietssnelwegen worden duidelijk herkenbaar, zodat mensen er bewust gebruik van kunnen maken.


Wakker Emmen
9. SPORT, EVENEMENTEN EN CULTUUR
Sport in de gemeente Emmen kan rekenen op steun van Wakker Emmen. Sport en bewegen hoort bij Emmen. De sport is hecht in de dorpen en wijken en verbindt veel van onze inwoners en heeft een belangrijke sociale functie in onze samenleving. We hebben onze sportverenigingen en sportaanbieders, we hebben kwalitatief goede sportvoorzieningen en de natuurlijke omgeving van onze dorpen en wijken is één grote buitensportaccommodatie. Betaalbare en goede sportvoorzieningen zijn een kerntaak voor de gemeente. Wakker Emmen wil de komende periode meer investeren
in sport. Ondersteunen van sport- en beweegactiviteiten en toernooien, verbeteren van sportvoorzieningen en het waarderen van vrijwilligers. We moeten trots zijn op onze sportverenigingen en vrijwilligers. Wakker Emmen ondersteunt breedtesport en hier heeft de gemeente een belangrijke financiële taak. FC Emmen leeft in Drenthe en heeft voor een bepaalde trots gezorgd. Het is een betaald voetbal organisatie en Wakker Emmen vindt dat de gemeente geen financiële steun moet verlenen aan betaald voetbal. Dit was onze lijn de afgelopen jaren en is ook voor de komende periode onze lijn. Wakker Emmen ziet het als een gemeentelijke taak om breedtesport financieel te ondersteunen.

SPORT VERBINDT EN SPORT IS GEZOND
Het aanleren van een gezonde levensstijl begint al op jonge leeftijd. Sporten en gezonde voeding zijn hierbij essentieel. Zorg voor goede sport- en speelvoorzieningen in ieder dorp of wijk. Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten in de nabije omgeving van zijn huis. We kennen heel veel sportverenigingen in onze gemeente en we hebben gelukkig veel sportvoorzieningen. Wakker Emmen staat voor goed onderhouden sport- en speelaccommodaties. Investeren in eigen sport in plaats van grote prestigieuze sporttoernooien naar Emmen halen. Investeren in eigen 
breedtesport leidt ook tot topsport. Goede en aantrekkelijke sportvoorzieningen verhogen de sportdeelname en dragen bij aan een gezonder Emmen! Het initiatief ‘Emmen gezond’ moet meer bekendheid krijgen bij jongeren.

VERNIEUWEN EN VERDUURZAMEN SPORTACCOMMODATIES
Op dit moment wordt er onvoldoende rekening gehouden met onderhoudskosten, vernieuwing en verduurzaming van sportaccommodaties. Er zijn diverse (buiten)sportaccommodaties sterk verouderd. Wakker Emmen wil nieuwbouw of verbouwplannen in samenspraak met sportverenigingen gaan opstellen. Dit betekent dat er de komende periode diverse plannen moeten worden ontwikkeld, zodat verouderde sportaccommodaties grondig gerenoveerd kunnen worden of er werk gemaakt wordt van nieuwbouw. Het instellen van een stimuleringsregeling moet sportverenigingen, met een eigen kleedaccommodatie, ondersteunen om de eigen accommodatie te verduurzamen en/of te renoveren.

BUITEN- EN BINNENZWEMBADEN VERDIENEN ONDERSTEUNING
In het verleden zijn diverse sportaccommodaties, waaronder buitenzwembaden, geprivatiseerd. De keerzijde hiervan is dat zwembaden soms in de problemen komen. Wakker Emmen hecht veel waarde aan deze voorzieningen. De afgelopen periode is er extra geld vrijgemaakt voor onder andere de buiten- en binnenzwembaden en wij willen dit blijven doen! Er dienen voldoende financiële middelen te zijn om ondersteuning te bieden aan het Geert Vos bad in Erica, De Slagen in Schoonebeek, Neptunisbad in Klazienaveen, De Wieke in Nieuw Weerdinge, De Wiekslag in Weiteveen en 
openluchtzwembad Emmer-Compascuum.

LOKAAL EVENEMENTEN ONDERSTEUNEN
Evenementen op het gebied van sport, vermaak en cultuur zorgen voor levendigheid in dorpen en wijken. Vele vrijwilligers en organisaties steken hun handen uit de mouwen. Vele uren vrijwilligerswerk worden ingezet om geweldige evenementen neer te zetten. De gemeente dient dit zoveel mogelijk te ondersteunen door eenvoudige regels en procedures, subsidies 
voor evenementen met maatschappelijke waarde en het ontzorgen van vrijwilligers. Wakker Emmen vindt dat lokale evenementen georganiseerd door vrijwilligers uit de gemeente Emmen ondersteuning verdienen. Maatschappelijke, sport en culturele evenementen kunnen daarom ook rekenen op een subsidieondersteuning. Commerciële evenementen 
dienen zich in principe zelf te redden.

Vitaal Emmen
Geen aparte paragraaf sport (heeft wel standpunten)

Invoeren vlinderpas voor bestemd voor minder draagkrachtige en/of kansarme volwassenen en hun kinderen. 
Voor kinderen denken we aan kortingen op kosten van schoolreizen,
zwemlessen, contributies van verenigingen, aanschaf van sportkleding en evt. schoolmaaltijden.

Daarnaast is Vitaal Emmen een sterk voorstander van goede en veilige verbindingen tussen de plaatsen in de Gemeente Emmen, zowel wegen als fietspaden (zogeheten snelweg fietspaden).

50PLUS
HOOFDSTUK 14 CULTUUR, SPORT & RECREATIE 
Onmisbaar in het leven

Kunst en Cultuur zijn van levensbelang voor een groeiende en levende stad. Haal je ze weg dan blijft er een stad over waarin geen ruimte is voor verrassingen, expressie en verwondering. Waar niemand zich kan uiten. Een stad waar graffiti nooit meer wordt dan vandalisme. Waar lopen nooit tot dansen leidt. Waar geen dichtregels op muren hangen, maar hamburgerreclames. Een stad zonder verrassingen is een stad waar niemand wil wonen en waar niemand op bezoek komt

50PLUS zet in op
- Voortdurende vernieuwing van de kunst- en cultuuruitingen
- Actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten voor zowel de ontwikkeling van jonge mensen als voor die van volwassenen. Cultuur begint op school, maar de overheid kan ook zorgen voor programma’s voor mensen die aan hun tweede jeugd beginnen
- Stimuleren dat kunst- en cultuurinstellingen/gezelschappen meer voorstellingen/uitvoeringen overdag programmeren in verband met veiligheid ouderen
- Het belang om iets te zeggen over hoe ons land in het verleden functioneerde en hoe de bevolking destijds leefde, te vertellen. Het erfgoed maakt ons bewust van onze geschiedenis, het laat zien waar wij vandaan komen
- Ondersteunen van een lokale cultuurkaart en ziet graag een dergelijke voorziening voor ouderen én jongeren met een kleine beurs. Het lastminute kaartje is een goede mogelijkheid

De steeds grotere groep senioren biedt kansen voor de vrijetijdssector. Senioren zijn namelijk zeer actief in hun vrije tijd. Door de vergrijzing neemt op korte termijn het aantal (binnenlandse en buitenlandse) vakanties toe. De positieve effecten voor de lokale en regionale economie hangen vooral samen met de sterke toename van het aantal oudere huishoudens. Oudere huishoudens geven gemiddeld minder uit dan jongere huishoudens. De toename van het aantal senioren biedt een nieuw perspectief voor het draagvlak van bestaande winkel-, vrijetijds- en zorgvoorzieningen. Ondanks hun actieve bestaan, brengen senioren hun vrije tijd vooral door in en om het huis en in hun directe woonomgeving. En naarmate zij ouder worden, neemt hun actieradius af. Afhankelijk van het gedrag van aanbieders en het veranderend consumptiegedrag van senioren (denk aan het toenemend internetgebruik), kan in de komende tien, vijftien jaar het voorzieningenlandschap in de 
gemeente dan ook geleidelijk veranderen.

50PLUS zet in op
- Een stad die uitnodigt uit tot bewegen en sport
- Een stad die zorgt dat inwoners plezier in bewegen krijgen
- Een stad die sportambitie en –innovatie ademt
- Gemeentelijke sportvoorzieningen die betaalbaar zijn en van goede kwaliteit, zodat inwoners hier graag gebruik van maken
- Sportvoorzieningen die een visitekaartje zijn op het gebied van duurzaamheid
- Dat in alle wijken mensen overal naar wens kunnen sporten, spelen en bewegen
- Kleinschalige evenementen die naast topsportevenementen horen zodat zoveel mogelijk mensen gaan bewegen en de evenementen kunnen
- Topsport die ter ondersteuning is van de breedtesport

VVD
Ruimte voor sport.
Sporten en bewegen stimuleren de ondernemersgeest, is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen en onderhouden van sociale contacten. Ook heeft sporten een positief effect op de leerprestaties van kinderen. We vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. Top- en breedtesport, ook voor gehandicapten, moeten daarom worden gestimuleerd. Sportvoorzieningen moeten laagdrempelig, van goede kwaliteit en sociaal veilig zijn.
 - Het realiseren van sport- en spelvoorzieningen vormt een vanzelfsprekend onderdeel van dorp- en wijkontwikkeling. Samen met bewoners en de erkende overlegpartners wordt gezorgd voor effectief, efficiënt en tijdig onderhoud
 - Vrijwilligers – bestuurders en actieve sportbegeleiders – zijn van doorslaggevend belang voor het in stand houden van sportvoorzieningen. Zij krijgen de volledige steun van de gemeente, ook in financieel opzicht.
 - Sportverenigingen, scholen en de buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. 
 - De basis voor van onze sportvoorzieningen moet op orde zijn. We richten een fonds op waarop verenigingen een beroep kunnen doen bij investeringen in duurzaam beheer, professionalisering en sportinnovaties. 
 - De huidige achterstanden (opgemerkt vanuit de jaarlijkse schouw) worden weggewerkt. 
 - Sportvoorzieningen worden efficiënt en doelmatig beheerd en samenwerking tussen verschillende voorzieningen wordt bevorderd. Om het aanbod op peil te houden mag een redelijke bijdrage worden gevraagd van de gebruikers. Dat kan een financiële bijdrage zijn, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
en ook:
Wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen moeten goed worden onderhouden. Waarbij wij vanzelfsprekend uitgaan van preventief ipv reactief onderhoud. De wegen dienen kwalitatief voldoende te zijn met oog voor de fysieke én sociale veiligheid en het gebruik zowel nu als in de toekomst. 
 - We willen onderzoek naar meer voorrang voor fietsers 
 - Samen met de toeristische sector wordt ingezet op een verbetering van het netwerk van kwalitatief aantrekkelijke wandel- en fietsroutes. 
 - Het opgezette fietsplan dient uitgevoerd te worden.
 - Bij de (her)inrichting van straten en wijken wordt verkeersveiligheid als standaard meegenomen, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Buurtbewoners, erkende overlegpartners, politiediensten en gebruikers worden hierbij betrokken, zodat bijvoorbeeld veilige fietsroutes en oversteekplaatsen worden gecreëerd. Ouders worden aangemoedigd hun kind lopend of op de fiets te brengen en te halen.Van deze partijen wachten we nog op een verkiezingsprogramma:
FvD
PVV
STIP

Gemeenteraadsverkiezingen 2022,
een sportieve keus!