naar mijn gemeente

SportDrenthe
 

.

ondersteund door:

Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

Reacties van politieke partijen op onderstaande stellingen.

Participatie

Sport heeft de kracht om mensen te bereiken, maar ook te verbinden. Denk hierbij aan kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen in een armoedesituatie, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, mensen die onze cultuur nog niet zo goed kennen en derhalve nog onvoldoende (kunnen) participeren in onze maatschappij.

Stelling:
Onze partij wil dat de gemeente meer financiering vanuit het sociale domein voor sport- en beweegactiviteiten gaat benutten om alle mensen te laten meedoen.

ChristenUnie
D66
Stadspartij Plop
PvdA
D66
VVD
SP
CDA
OpAssen
Groenlinks

Gezondheid

Sporten is gezond. De waarde van sport en gezond bewegen voor de preventieve volksgezondheid wordt steeds evidenter. De investeringen in de gezondheid van de burger verdienen zich terug door een betere kwaliteit van leven en minder kosten voor de maatschappij en de gezondheidszorg.

Stelling:
De gezondheid van de  burger mag niet de dupe worden van een gemeente die niet wil investeren in gezondheidspreventie, ook al komen de financiële baten van de gemeentelijke investering bij de zorgverzekeraars terecht.

ChristenUnie
D66
Stadspartij Plop
PvdA
D66
VVD
SP
CDA
OpAssen
Groenlinks

Leefbaarheid

Sport heeft veel te bieden daar waar het gaat om verbetering van de leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen. Aantrekkelijke sportactiviteiten in wijken, buurten en dorpskernen, waarbij inwoners worden betrokken bij de organisatie, vergroten de kans op een betere sociale cohesie. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het groeiende sociale isolement, extremisme en onverdraagzaamheid, vandalisme en een gevoel van onveiligheid. Iedereen heeft immers recht op veiligheid.

Stelling:
Onze gemeente investeert onvoldoende in voorzieningen voor sport en bewegen in alle wijke
n, buurten en dorpskernen, en benut zo niet optimaal de mogelijkheden die sport biedt voor meer sociale cohesie en leefbaarheid.

ChristenUnie
D66
Stadspartij Plop
PvdA
D66
VVD
SP
CDA
OpAssen
Groenlinks

Economie

Drenthe is een provincie die zich uitstekend leent voor sportieve recreatie; toerisme in de buitenruimte. Naast het ‘gewone’ sporten, is het ook mogelijk om op een andere wijze deel te nemen aan sportieve en/of recreatieve activiteiten.

Stelling:
Onze gemeente heeft voldoende goede sportevenementen en ook vele sportieve- en recreatieve arrangementen om te genieten van haar omgeving en die daarmee ook een positieve bijdrage leveren aan de economie in de gemeente.

ChristenUnie
D66
Stadspartij Plop
PvdA
D66
VVD
SP
CDA
OpAssen
Groenlinks

Maatschappelijk betrokken sportclubs

Het is zeer belangrijk om te investeren in goede trainers en begeleiders bij sportclubs. Hierdoor kan men sporten onder begeleiding van gekwalificeerd kader dat garant staat voor een kwalitatief goede en verantwoorde sportbeoefening. Betere pedagogische begeleiding van de jeugd zorgt voor minder sportblessures en leukere sportlessen, en bevordert zo een leven lang sporten. Goed kader vormt de jeugd, ook als het gaat om het bijbrengen van normen en waarden.

Stelling:
Onze gemeente moet de maatschappelijke oriëntatie en ondernemendheid van sportverenigingen stimuleren door extra middelen vrij te maken voor ontwikkeling van het kader bij sportverenigingen.

ChristenUnie
D66
Stadspartij Plop
PvdA
D66
VVD
SP
CDA
OpAssen
Groenlinks

Presteren

Voor sommige sportclubs is meedoen aan de top belangrijk. Als we een samenleving willen die niet voor de zesjes cultuur gaat, maar ook haar talent wil ontplooien, dan moet men dat breed in de hele samenleving omarmen. Met het ontplooien van sporttalent creëren we aansprekende rolmodellen  die laten zien wat kan worden bereikt door veel te investeren in het ontwikkelen van talent.

Stelling:
Gemeenten moeten investeren in de ontwikkeling van talenten, in en buiten de sport, om alle jongeren te stimuleren ook te investeren in de ontwikkeling van hun talenten.

ChristenUnie
D66
Stadspartij Plop
PvdA
D66
VVD
SP
CDA
OpAssen
Groenlinks

Duurzaamheid

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius, met het streven naar een maximale temperatuurstijging van anderhalve graad Celsius. Dat vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dicht bij nul in het jaar 2050. De transitie naar een CO2-arme energievoorziening vergt een grote inspanning van burgers, bedrijven en overheden, inclusief gemeenten. Het verduurzamen van sportaccommodaties draagt daaraan bij. Daarnaast is een lagere energierekening voor sportverenigingen mooi meegenomen.

Stelling:
Onze gemeente moet het helpen van sportverenigingen bij het verduurzamen van hun  sportaccommodaties stimuleren en faciliteren.

ChristenUnie
D66
Stadspartij Plop
PvdA
D66
VVD
SP
CDA
OpAssen
Groenlinks

Gemeenteraadsverkiezingen 2018,
een sportieve keus!